Kategórie
Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc

Slovenská záručná a rozvojová banka

Poskytuje niekoľko druhov pomoci – odklad splátok úverov určený súčasným klientom a prevádzkový úver „Podnikateľ 2020″.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malého a stredného podnikania, poľnohospodárskych subjektov, ale aj na financovanie miest a obcí a obnovu bytových domov. Jej vlastníkom a jediným akcionárom je Ministerstvo financií SR.

I. Odklad splátok úverov

SZRB na základe žiadosti dlžníka (v prípade, že ste jej klientom) a doloženia nevyhnutných informácií, v skrátenom a zjednodušenom režime posúdi rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený. Pomoc je určená podnikateľom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie.

Základné podmienky:

  • odklad splátok úveru až na 9 mesiacov pre doposiaľ riadne splácajúcich klientov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom o finančnej pomoci
  • o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia trvania pandémie je možné požiadať najviac jedenkrát
  • odklad splátok istiny neznamená odpustenie istiny ani úrokov
  • úver je štandardne úročený naďalej aj po dobu odkladu splátok úveru
  • odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu klienta
  • za odklad splácania úveru nebude SZRB požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty
  • povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu úverovej zmluvy bez potreby uzavrieť k nej dodatok
  • súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou úverovej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje
  • právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru
  • povolený odklad splácania úveru nesmie klientovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Klient o ukončenie odkladu splácania úveru požiada banku na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.

Informácie o odklade splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

Žiadosť o odklad splátok úveru nájdete na webovom sídle SZRB TU

*Odklad splátok vám odporúčame využiť vtedy, ak ste v naozaj kritickej finančnej situácii a nemáte vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru ako dôsledku pandémie.

II. Poskytnutie prevádzkového úveru „PODNIKATEĽ 2020″

Na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti malému zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom (MSP), s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií SR vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Od 24. júna 2020 SZRB pozastavila prijímanie nových žiadostí o poskytnutie prevádzkového úveru Podnikateľ 2020.

Dôvodom pozastavenia je skutočnosť, že objem požiadaviek klientov z prijatých žiadostí k uvedenému dátumu dosiahol finančný portfóliový limit 40 miliónov eur,  určený pre tento program v zmysle Zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 a Zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a SZRB o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé a stredné podniky z 15. apríla 2020.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle SZRB TU

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP