Kategórie
Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc

Slovak Investment Holding

Poskytuje niekoľko druhov pomoci – bankové záruky a úrokové dotácie pod názvom „SIH antikorona záruka“.

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Hlavným cieľom spoločnosti SIH je podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch na Slovensku.

Oprávnený žiadateľ:

SZČO, mikro, malé a stredné podniky (MSP).

Pomoc v rámci tohto finančného nástroja je poskytovaná v súlade s podmienkami de minimis tzn. pomoc pre jeden podnik nesmie presiahnuť 200 000,- eur.

Oprávnené MSP podľa oznámenia schémy de minimis: 

 • sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátane Bratislavského kraja)
 • nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, že sú staršie než tri roky)
 • nepatria do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového hodnotenia predmetnej banky)
 • nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
 • nesmie byť voči nim nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie
 • nesmú byť právoplatne odsúdené za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania (podvod, korupcia a pod.)
 • nesmie byť voči nim prijaté právoplatné rozhodnutie ukladajúce sankciu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Celková výška úveru a jeho parametre:

 • zvýhodnený úver do výšky 1,2 mil.,- eur
 • doba splatnosti max. 4 roky (vrátane 12 mesačného odkladu splátok)
 • odklad splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru
 • úroková dotácia do výšky 4 %, t. j. úroky bude znášať SIH, vďaka čomu môže MSP v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízkoúročne až bezúročne
 • úverové zdroje je možné použiť na investičné a prevádzkové náklady MSP v záujme udržania zamestnanosti

Finančné prostriedky z úveru je možné použiť výhradne na:

 • obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového prevádzkového kapitálu
 • prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup zásob/tovarov/služieb, energie, a pod.)
 • prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.)
 • prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontroly podniku.

Postup podania žiadosti:

 • o zvýhodnený úver požiadate prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje. Zoznam bánk, ktoré sú zapojené do „SIH antikorona záruka” nájdete na webovej stránke SIH
 • finančný sprostredkovateľ/banka následne vyhodnotí, či ste oprávnený pre poskytnutie zaručeného úveru. V prípade, že spĺňate podmienky, uzatvorí s vami úverovú zmluvu a poskytne pomoc podľa schémy.

Do záručnej schémy sa zatiaľ zapojilo 7 z 9 avizovaných bánk (Oberbank, ČSOB, OTP Banka, Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka, UniCredit Bank).

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle SIH TU