Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Export – povolenia a zákazy

Zrušenie zákazu vývozu životne dôležitých tovarov zo SR a zákaz vývozu a dodávania liekov do iného štátu.

I. Zrušenie zákazu vývozu životne dôležitých tovarov zo SR

S účinnosťou od 13. mája 2020 bol zrušený zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie, do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a do tretích krajín bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Opatrenie platí pre osobné ochranné prostriedky, antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky a zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu.

Zrušenie zákazu bolo prijaté vzhľadom na skutočnosť, že výrobné kapacity v SR disponujú dostatočnou výrobnou a skladovacou kapacitou, ktorá aj v čase nariadeného opatrenia hospodárskej mobilizácie dokáže zabezpečiť vnútroštátny dopyt po určených životne dôležitých tovaroch a súčasne umožňuje plniť aj záväzky voči zahraničným odberateľom.

Výrobné a distribučné kapacity v SR prevyšujú súčasné potreby a požiadavky slovenského spotrebiteľského trhu o
60 %. Všetky zainteresované obchodné spoločnosti potvrdili, že sú pripravené prednostne vybavovať objednávky od verejných subjektov a ostatných subjektov zo SR a vyvážať životne dôležité tovary až po vybavení objednávok zo SR.

Právny zdroj:

Nariadenie vlády SR č. 117/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, účinnosť od 13. 5. 2020

II. Zákaz vývozu a dodávania liekov do iného štátu

S účinnosťou od 7. apríla 2020 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) rozhodnutie, ktorým sa zakazuje držiteľom registrácie a držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov vývoz a dodávanie určitých druhov liekov uvedených v predmetnom rozhodnutí MZ SR do iného štátu.

Tento zákaz sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na výrobu liekov, ak humánny liek vyrába pre iný štát.

V prípade vývozu liekov mimo územie EÚ sa tento zákaz nevzťahuje na lieky vyvážané fyzickou osobou pre osobnú potrebu v osobnej batožine alebo zasielané fyzickou osobou ako zásielka tovaru neobchodného charakteru.

Pre bezproblémové doručenie zásielky do tretej krajiny je potrebné si vopred zistiť podmienky, ktoré sa na predmetnú zásielku uplatňujú v tejto krajine určenia napr. u príslušných orgánov v krajine určenia alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v týchto krajinách.

Právny zdroj:

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze vývozu vybraných liekov