Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Osvedčenia a licencie

Predĺženie platnosti rôznych osvedčení, licencií či úpravy lehôt na vykonanie osobitnej odbornej prípravy.

I. Úsek ochrany pred požiarmi

Fyzickými osobami-podnikateľmi s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi sú:

 • technik požiarnej ochrany,
 • preventivár požiarnej ochrany, a
 • špecialista požiarnej ochrany,

u ktorých nedôjde k strate odbornej spôsobilosti aj po skončení osvedčenia o odbornej spôsobilosti (inak by sa musela overiť), a to až do 4 mesiacov od odvolania krízovej situácie.

II. Hasičské jednotky

Zamestnancom a členom hasičských jednotiek sa počas krízovej situácie umožní vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a záchranné práce aj bez absolvovania odbornej prípravy a následného overenia znalostí až do konca roka 2020.

III. Horská záchranná služba

Horským vodcom a sprievodcom počas krízovej situácie neplynú lehoty na vykonanie osobitnej odbornej prípravy ani lehoty v súvislosti s účasťou na školeniach pre výkon záchrannej činnosti.

IV. Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti

Aj v prípade bezpečnostnej služby sa predlžuje platnosť preukazu či licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie. Ak platnosť týchto preukazov, resp. licencií uplynula alebo len uplynie do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie, predĺži sa až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania krízovej situácie.

V. Osvedčenia o evidencii

Predĺženie platnosti osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas KS:

 • od vyhlásenia KS do 30. apríla 2020 sa predlžuje až do uplynutia 1 mesiaca od odvolania KS,
 • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania KS,
 • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa predlžuje až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania KS,
 • od 1. júla 2020 do odvolania KS sa predlžuje až do 4 mesiacov od jej odvolania.

VI. Osvedčenia technikov technickej a emisnej kontroly

Predĺženie platnosti osvedčení technikov technickej (STK) a emisnej kontroly (EK), ktorá uplynie počas KS:

Platnosť osvedčení na tomto úseku (technik STK/EK a pod.), ktorá uplynie v období od vyhlásenia KS do 1 mesiaca od jej odvolania, sa predlžuje do 6 mesiacov od odvolania KS.

To sa týka aj povolenia na zriadenie STK, povolenia na zriadenie pracoviska EK alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality (v prípade staníc nad rámec existujúcej siete sa povolenie predlžuje o 3 mesiace).

Držiteľ povolenia je súčasne povinný do 1 mesiaca od odvolania KS informovať schvalovací orgán o stave ich zriadenia.

Predĺženie platnosti technickej (STK) a emisnej kontroly (EK), ktorá uplynie počas KS:

Platnosť pravidelnej STK a EK, ktorá uplynie v období od vyhlásenia KS do 1 mesiaca od odvolania KS sa predlžuje o 3 mesiace.

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájomcov

Na jednej strane sú chránení podnikatelia v pozícii dlžníkov v záväzkových vzťahoch, na druhej strane sú chránení nájomníci v prípade omeškania platby nájomného.

I. Dočasná ochrana podnikateľov

Dôvodom zákonnej úpravy tohto inštitútu je snaha riešiť nielen aktuálne, ale aj budúce problémy prevádzkovateľov podnikov, resp. zabezpečiť úpravu ich pomerov tak, aby bolo možné v budúcnosti efektívne naštartovať a riadiť proces ich sanácie.

Oprávnení žiadatelia:

 • podnikatelia, fyzické osoby (FO) aj právnické osoby (PO), ktorým oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020;
 • k 12. marcu 2020 neboli v úpadku, neprebiehalo voči nim exekučné konanie na uspokojenie nároku z ich podnikateľskej činnosti a nebol voči nim začatý výkon záložného práva;
 • ku dňu podania žiadosti u nich nie sú dôvody na ich zrušenie, nie sú v konkurze či reštrukturalizácii;
 • v roku 2020 nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje;
 • v roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia koronavírusu, neurobili iné opatrenie ohrozujúce ich finančnú stabilitu;
 • vedú riadne účtovníctvo.

Zjednodušene, dočasná ochrana je určená osobám, ktoré sa do problémov dostali v dôsledku pandémie, a nie osobám, ktoré neplnili svoje záväzky pred jej vypuknutím.

Postup pri podávaní žiadosti:

 • vyplnenie formuláru, ktorý bude dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR), a
 • podanie žiadosti výlučne elektronicky na príslušnom súde podľa sídla/miesta podnikania s výnimkou pre FO, ktoré môžu podať žiadosť aj písomne.

Na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov sa okrem súdnych registrov vedú aj súdne registre vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov.

Do jednotlivých súdnych registrov na okresnom súde sa v rámci dočasnej ochrany podnikateľov zapisujú:

 • do súdneho registra „CRe“ – žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany a o ukončenie dočasnej ochrany,
 • do súdneho registra „CNsre“ – námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti
  o poskytnutie dočasnej ochrany.
 • do súdneho registra „Cxre“ – uznesenie súdu, ktorý začal konanie o zrušení dočasnej ochrany a kvalifikovaný podnet.

Pre každú žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov sa zakladá jeden spoločný spisový obal, do ktorého sa natrvalo zakladajú jednotlivé súdne spisy týkajúce sa podnikateľa, ktorý žiadosť podal. Na obale súdneho spisu sa vyznačuje:

 • označenie súdu, ktorý je príslušný na poskytnutie dočasnej ochrany,
 • označenie podnikateľa, ktorý podal žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany,
 • poznámka o zániku dočasnej ochrany, ak nastane dôvod jej zániku.“.

Súdny spis v agende dočasnej ochrany podnikateľov sa považuje za ukončený dňom zániku dočasnej ochrany.

Trvanie dočasnej ochrany:

Ak žiadosť bude spĺňať predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu vydaním potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré sa zapíše v Obchodnom vestníku. Toto zverejnenie má voči tretím osobám právne účinky.

Trvanie dočasnej ochrany sa predlžuje do 31. decembra 2020.

Právny základ:

§ 18 ods. 5    Zákona č. 92/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účinky dočasnej ochrany:

 • prerušenie konkurzného a exekučného konania začatého po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou;
 • nemožnosť vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod touto ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany (ak ste ako podnikateľ požívajúci dočasnú ochranu v omeškaní so svojím plnením, ktoré vám vyplýva zo zmluvy, nemôže toto predstavovať dôvod pre výpoveď zo zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy druhou zmluvnou stranou)*;
 • nemožnosť započítania pohľadávok (ak vám ako podnikateľovi v dočasnej ochrane vznikla v tomto čase pohľadávka, nebude voči nej možné započítať pohľadávku vášho veriteľa (teda váš dlh), ktorá vznikla pred udelením dočasnej ochrany);
 • voči podnikateľovi pod ochranou prestávajú plynúť lehoty na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov;
 • nemožnosť začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na majetok podniku voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou;
 • záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami;
 • povinnosť podnikateľa pod dočasnou ochranou vynaložiť snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere (napr. rozdelí zisk alebo iné vlastné zdroje a zdrží sa nakladania s majetkom podniku, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v majetku, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie).

Pozor! Zákon však pamätá aj na ochranu dodávateľov, tým, že uvedené ustanovenie o nemožnosti vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy pre omeškanie s plnením neplatí, ak by týmto konaním druhá zmluvná strana “bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku“.

Právny základ:

Zbierka zákonov č. 108/2020 – Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR z 29. apríla 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské sú

II. Ochrana nájomcov

Ochrana sa zabezpečuje na základe nemožnosti prenajímateľa jednostranne ukončiť nájom z dôvodu neplatenia nájomného.

Dôvod a trvanie ochrany:

Prenajímateľ nemôže do konca roka 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, ak dôvod spočíva v omeškaní nájomcu s platením nájomného vrátane platieb obvykle spojených s nájmom splatného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Predpoklad ochrany:

Omeškanie nájomcu muselo vzniknúť v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení korona vírusu, pričom tento dôvod musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. V prípade súdneho sporu musí nájomca preukázať, že do finančných problémov sa dostal kvôli pandémii.

Právny základ:

Zákon č. 92/2020 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Súdne konania

Úprava podmienok pojednávania na súdoch, účasti verejnosti, konkurzov, exekúcií, dražieb a záložného práva.

I. Pojednávania na súdoch a účasť verejnosti

Vo vzťahu k vyhláseniu krízovej situácie dochádza k určitým obmedzeniam aj pri výkone pojednávania na súde tak, aby bola naďalej zabezpečená ochrana a uplatniteľnosť práv:

 1. budú sa vykonávať pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu (primárne budú vykonávané hlavné pojednávania vo väzobných veciach v trestných konaniach, v konaniach starostlivosti súdu o maloletých a pod.);
 2. verejnosť z pojednávania možno vylúčiť z dôvodu ochrany zdravia, v takomto prípade je však súd povinný vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania.

II. Možnosť rozhodovať per rollam

V čase krízovej situácie môžu kolektívne orgány súkromných právnických osôb využívať tzv. korešpondenčné hlasovanie, resp. umožniť účasť členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

III. Predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu

Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, zjednodušene povedané v situácii, keď má viac dlhov ako majetku, ktoré ak nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, sa predlžuje z 30 dní až na 60 dní.

Predĺženie je naďalej možné len za splnenia troch podmienok:

 • dlžník má povinnosť viesť účtovníctvo;
 • dlžník má viac ako jedného veriteľa;
 • hodnota záväzkov dlžníka presahuje hodnotu majetku dlžníka.

IV. Obmedzenie výkonu dražby

Do konca mája nie je povolená činnosť súvisiaca s dražbou smerujúca k predaju majetku dlžníka. Znamená to, že zodpovedné osoby musia upustiť od:

 • vykonávania dražby;
 • poverovania predaja majetku;
 • organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku;
 • vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Ak by k vykonaniu niektorého z týchto úkonov v danom období došlo, bol by neplatný a majetok by naďalej patril dlžníkovi.

V. Obmedzenie výkonu záložného práva

Do konca mája nie je možné pristúpiť k výkonu záložného práva. Ak by došlo k týmto úkonom v čase odo dňa účinnosti zákona, boli by neplatné.

Zjednodušene, majetok, ktorý je predmetom záložného práva (napr. nehnuteľnosť) je počas tohto obdobia “chránený”.

Právny základ:

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Lehoty a povinnosti

Upravuje sa plynutie lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch a zmierňujú sa povinnosti na úseku štatistického vykazovania.

I. Úprava plynutia lehôt

a) obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch 

Dôvodom úpravy plynutia týchto lehôt je skutočnosť, že ich zmeškanie môže mať vplyv na možnosť uplatniť si svoje právo na súde alebo, naopak, na možnosť brániť svoje práva. Preto sa umožňuje zastaviť plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt.

Znamená to, že lehoty, ktorých uplynutie by malo za následok premlčanie práva (nemožnosť nárokovať si svoje právo na súde) alebo preklúziu práva (úplný zánik práva):

 • v čase odo dňa účinnosti tohto zákona, t.j. od 27. marca do 30. apríla 2020 neplynú,
 • ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

b) obmedzenie plynutia procesných lehôt (neplynú zákonné lehoty ani lehoty určené súdom) na strane účastníkov konania a strán

Dôvodom úpravy plynutia týchto lehôt je “odklad” vykonania procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní.

Na druhej strane, ak vec (z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody niektorej zo strán alebo účastníka konania) neznesie odklad, môže súd určiť, že obmedzenie plynutia lehôt sa v tomto prípade neuplatní, a súčasne určí novú primeranú lehotu.

II. Liberalizácia plnenia povinností na úseku štatistického zisťovania

V oblasti štatistického vykazovania sa prijalo opatrenie s cieľom zabezpečiť, aby nesplnenie povinnosti vo vymedzenom rozsahu nebolo posudzované ako nesplnenie povinnosti. Týmto spôsobom sa každému, kto má povinnosť poskytovať údaje na účely štatistického zisťovania, umožňuje sústrediť sa na riešenie najvážnejších dopadov pandémie a na ich vlastnú činnosť.

V prípade, že takáto osoba:

 • nie je objektívne schopná splniť uvedenú povinnosť formou, spôsobom, v rozsahu alebo v termíne podľa požiadaviek programu štátnych štatistických zisťovaní, a súčasne
 • je to v súvislosti s vyhlásením KS, alebo s tým súvisiacich okolností,

úrad príslušný na vykonanie štatistického zisťovania môže prijať opatrenia spočívajúce najmä v:

 • prerušení už začatého štatistického zisťovania alebo v odklade štatistického zisťovania a určení náhradnej lehoty;
 • zmene formy a spôsobu štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty štatistického zisťovania;
 • zabezpečení náhradných foriem získania údajov;
 • zmene rozsahu spravodajskej povinnosti so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.

Právny základ:

Zákon č. 62/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č.107/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Často kladené otázky (clo)

Aký tovar môže využívať výhody z oslobodenia cla a DPH?

Európska komisia zverejnila orientačný zoznam tovarov pre epidémiu COVID-19 pre zdravotnícke potreby a výrobky, ktoré sa najčastejšie uvádzajú v žiadostiach o oslobodenie pre dovozné clo/DPH predložených členskými štátmi. Tento zoznam má slúžiť ako usmernenie pre členské štáty a ponecháva priestor na zváženie členských štátov, aby konali v súlade s ich konkrétnymi vnútroštátnymi potrebami. Členské štáty majú právomoc určiť druh tovaru, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH.

Ktoré subjekty môžu využívať oslobodenie od cla a DPH?

Oslobodenie od dovozného cla a od DPH sa uplatňuje na tovar dovezený alebo v mene:

 • štátnych organizácií (štátne orgány, verejné orgány a iné subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, vrátane nemocníc, vládnych organizácií, obcí/miest, regionálnych vlád atď.),
 • charitatívnych alebo dobročinných organizácií schválených príslušnými orgánmi členských štátov.

Ak spoločnosť (verejná alebo súkromná) dovezie tovar na bezprostredné využitie zo strany organizácií oprávnených používať túto výnimku príslušnými orgánmi, na takéto dovozy sa bude vzťahovať oslobodenie. Príslušné štátne orgány prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že tovar dovezený v rámci oslobodenia od dovozného cla a oslobodenia od DPH sa v skutočnosti doručí orgánom oprávneným na oslobodenie.

Jednotlivé krajiny sú oprávnené schvaľovať, ktoré organizácie sú oprávnené dovážať tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH.

Je možné uplatniť oslobodenie od dovozného cla a od DPH, ak sa tovar dováža na obchodné účely (predaj konečnému zákazníkovi)?

Nie. Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenia od DPH sa neuplatňuje na obchodné dovozy. Neuplatňuje sa ani v prípade, ak súkromná spoločnosť dováža ochranné prostriedky pre vlastnú potrebu.

V akom období sa uplatňuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH?

Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH sa uplatňuje od 30. januára 2020 do 31. júla 2020 vrátane. Ak sa situácia do 31. júla 2020 nezlepší, Európska komisia môže po konzultácii s členskými krajinami rozhodnúť o predĺžení uplatňovania tohto obdobia.

Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Jednotné uplatňovanie colných predpisov

Usmernenie Európskej Komisie v oblasti e-commerce, colného dlhu, záruk, vstupu, výstupu tovaru či tranzitu.

Európska Komisia (EK) uverejnila na svojom webovom sídle usmernenie zainteresovaným stranám s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných predpisov v čase súčasnej zdravotnej krízy, ktoré sa týka týchto oblastí:

 • E-commerce – posilnenie postavenia colných zástupcov – článok 19 ods. 2 druhý pododsek Colného kódexu Únie umožňuje colným orgánom upustiť od požiadavky preukázať, že zastúpená osoba (príjemca, dovozca tovaru) poskytla splnomocnenie
 • Rozhodnutia colných orgánov – EK vyzýva hospodárske subjekty, aby žiadali len o naliehavé colné rozhodnutia na zabezpečenie voľného pohybu dôležitých tovarov, aby sprístupnili colným orgánom informácie spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup. Ďalej článok 22 ods. 3 Colného kódexu Únie umožňuje predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia na už podané žiadosti
 • Colný dlh a záruky – plošná výnimka predĺženia 3-ročnej lehoty na oznámenie colného dlhu nie je možná. Ustanovenia colných predpisov však umožňujú zohľadniť vážne hospodárske a sociálne ťažkosti dlžníka na základe jeho žiadosti s výhradou celkového dodržiavania podmienok v ustanoveniach colných predpisov. Je na dlžníkovi, aby uspokojivo preukázal colným orgánom hospodárske a sociálne ťažkosti, ktorým čelí. Colné predpisy však poskytujú aj iné možnosti súvisiace s platbou colného dlhu a to napr. platba uskutočnená treťou stranou namiesto dlžníka, odklad platby colného dlhu o 30 dní avšak spojeného s poskytnutím záruky, iné spôsoby platby cla a to napr. povolenie zaplatenia colného dlhu v splátkach avšak aj tu je podmienkou poskytnutie záruky a navyše sa účtuje aj úverový úrok. V prípade poskytnutia záruky colné predpisy umožňujú využiť prijať záväzok ručiteľa v elektronickej forme podpísaný elektronickým/digitálnym podpisom
 • Vstup tovaru – usmernenie k predbežným colným vyhláseniam o vstupe, k predloženiu tovaru colným orgánom, k dovozu ľudských orgánov a kostnej drene určených pre transplantáciu v EÚ a k dôkazu colného statusu tovaru Únie prostredníctvom dokladu T2L
 • Predkladanie dôkazov o preferenčnom pôvode – možnosť za určitých podmienok prijať kópie osvedčení a optimálne využitie statusu schváleného vývozcu. Tento spôsob sa bude uplatňovať u členských štátov a obchodných partnerov, ktorých schváli EK. Viac informácii o tomto spôsobe a prijatých mimoriadnych opatreniach členskými štátmi EÚ a inými obchodnými partnerskými krajinami EÚ v uplatňovaní preferenčných opatrení je možné získať z tabuliek zverejnených v Usmernení EK v colných otázkach súvisiacich s COVID-19
 • Colné režimy – usmernenia sa vzťahujú na tovar v dočasnom uskladnení dlhšom ako 90 dní ako aj na možnosť jeho prepustenia do colného režimu colné uskladňovanie bez zmeny jeho umiestnenia, na určenie ďalších priestorov na dočasné uskladnenie, iných ako miesta, kde možno tovar dočasne uskladniť, na možnosť použiť zjednodušené colné vyhlásenie bez predchádzajúceho povolenia, k lehote na podanie dodatočného colného vyhlásenia, k predloženiu tovaru na schválených miestach, k dlhšej lehote na opravu colných vyhlásení
 • Tranzit – usmernenia sa týkajú väčšieho využívania zjednodušení na predloženie tovaru colným orgánom a prijatie tovaru na schválenom mieste ako je schválený odosielateľ a schválený príjemca, lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia, využívania iných spôsobov identifikácie tovaru než označenie uzáverou, lehoty na zaslanie výsledkov kontroly, ktoré colný úrad určenia oznamuje colnému úradu odoslania, ďalej použitia režimu TIR a tiež aj možnosti dočasného prijatia naskenovanej kópie nákladného listu CIM, použitia tranzitného bezpečnostného sprievodného dokladu v elektronickej forme, možnosti zaslania naskenovaných sprievodných dokladov k elektronickému tranzitnému vyhláseniu. Aktuálny prehľad osobitných opatrení prijatých colnými orgánmi členských krajín je možné nájsť v Usmerneniach EK v colných otázkach súvisiacich s COVID-19
 • Osobitné colné režimy – použitie colného režimu dočasné použitie, možnosť predĺžiť lehotu na spätný vývoz tovaru prepustený do colného režimu dočasné použitie, použitie aktívneho zušľachťovacieho styku pri liekoch a lekárskych výrobkoch
 • Výstup tovaru – lodné zásoby, možnosť odložiť zrušenie platnosti vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

Právny zdroj:

Finančná správa

Príručka Európskej komisie týkajúca sa colných otázok súvisiacich s núdzovou situáciou COVID-19 (neoficiálny preklad)

Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Lehoty

Osobitná úprava v oblasti colného konania v dôsledku KS.

I. Dočasné obmedzenie výkonu činnosti na colných úradoch a colných pobočkách colných úradov

Vzhľadom na vyhlásenú KS na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Finančná správa dočasne obmedzila výkon na niektorých pobočkách colných úradov, kde sa vykonáva colné konanie. Informácie o dočasnom obmedzení výkonu činnosti nájdete na webovom sídle Finančnej správy v časti „Aktuality“ a zároveň aj v „Kontaktoch na úrady“ , kde po vyhľadaní konkrétnej pobočky colného úradu nájdete potrebné informácie.

II. Prítomnosť zamestnanca colného úradu

Ak colný úrad v období pandémie nie je schopný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, určí náhradný postup výkonu daňového dozoru.

III. Lehota na predloženie tovaru na colnom úrade určenia v colnom režime tranzit

Colný úrad odoslania môže zohľadniť opatrenia proti COVID-19 na hraniciach členských štátov pri určovaní lehoty na predloženie tovaru na colnom úrade určenia. Ak sa tovar predložil po uplynutí lehoty, ktorú stanovil colný úrad odoslania, predpokladá sa, že držiteľ colného režimu dodržal lehotu, ak on alebo dopravca colnému úradu určenia uspokojujúco preukáže, že oneskorenie nespôsobil on a k nesplneniu lehoty prišlo na základe iných nepredvídaných okolností (článok 297 a 306 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447).

IV. Lehoty v colnom režime dočasné použitie

Colné orgány môžu za mimoriadnych okolností na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia primerane predĺžiť lehotu na spätný vývoz (napr. pri pozastavení výroby alebo povinnom zatvorení svojich výrobných priestorov a nemožnosti ukončiť tento colný režim). V prípade, ak sa na účel colného režimu dočasné použitie uplatnil karnet ATA, nie je potrebné vydať nový karnet ATA. Predĺženie lehoty za mimoriadnych okolností umožňuje uplatnenie článku 251 ods. 3 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.

V. Odloženie vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní

Počas obdobia pandémie sa všetky vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní odkladajú. Všetky úkony, ktoré už boli v týchto konaniach vykonané, zostávajú v platnosti a po skončení obdobia pandémie sa bude v začatom konaní pokračovať.

VI. Doručovanie rozhodnutí vydaných podľa colných predpisov

Ak sa v období pandémie budú rozhodnutia, ktoré príslušné colné orgány vydali podľa platných colných predpisov, doručovať prostredníctvom poštového podniku, pri ich doručení sa príslušné orgány budú riadiť aktuálnymi podmienkami doručovania poštových zásielok, ktoré stanovil poštový podnik.

Ak si fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO) nevyzdvihne písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa takáto FO alebo PO o uložení nedozvedela.

VII. Zánik zodpovednosti za colný priestupok alebo colný delikt

Zodpovednosť za colný priestupok alebo colný delikt, ktorý bol spáchaný tým, že osoba nedodržala podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar, zaniká, ak osoba, ktorá ich mala dodržať, preukáže, že k nedodržaniu podmienok došlo výlučne z dôvodu negatívnych následkov pandémie.

VIII. Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Prípadné omeškanie zo strany subjektu, ktorému colné orgány poskytujú ochranu jeho práv duševného vlastníctva, so zaplatením nákladov, ktoré colnému úradu pri tom vznikli, nebude vo vymedzenom období (do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie) dôvodom na zrušenie predmetnej ochrany. Insolventnému subjektu bude aj naďalej poskytovaná ochrana jeho práv duševného vlastníctva, dlžné náklady však bude musieť uhradiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

IX. Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie

Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie poruší z dôvodu negatívnych následkov pandémie povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, colný úrad môže upustiť od povinnosti odňať povolenie vydané podľa osobitných predpisov, alebo od povinnosti vyradiť tento daňový subjekt z evidencie vedenej podľa osobitných predpisov.

Právny základ:

Zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Iné opatrenia

Na úseku uvádzania na slovenský trh – tak osobných ochranných prostriedkov ako aj zdravotníckych pomôcok.

I. Uvádzanie osobných ochranných prostriedkov na trh

Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie na trh, t. j. každá dodávka osobných ochranných prostriedkov (OOP) na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne.

Dovozcovia uvedú na trh iba vyhovujúce OOP. Pred uvedením OOP na trh sa dovozcovia ubezpečia, či výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody a či splnil povinnosti týkajúce sa označovania a dokladov. OOP uvádzané na trh EÚ musia mať označenie CE a vydané Vyhlásenie o zhode.

Prehľad povinností výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov (ak na seba prevezmú povinnosti výrobcu)  pri uvádzaní OOP na trh nájdete na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS). Na webovom sídle úradu nájdete aj  informácie k Vyhláseniu o zhode a k označeniu CE.

Orgán posudzovania zhody je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a kontroly, ktorým je v SR Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov.

Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 môžu orgány dohľadu nad trhom povoliť sprístupnenie zdravotníckych pomôcok na trh Únie na obmedzené časové obdobie a počas vykonávania nevyhnutných postupov, aj keď postupy posudzovania zhody vrátane umiestňovania označenia CE neboli úplne dokončené v súlade s harmonizovanými pravidlami, avšak zdravotnícke pomôcky musia zabezpečovať primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

Bližšie informácie k posudzovaniu zhody OOP nájdete v usmerneniach ÚNMS:

Usmernenie ÚNMS k posudzovaniu zhody a označeniu CE respirátorov FFP1, FFP2 a FFP3

Usmernenie ÚNMS k posudzovaniu zhody ochranných textilných rúšok

Pred dovozom alebo nákupom respirátorov FFP1, FFP2 a FFP3 je potrebné vyžiadať si od výrobcu Vyhlásenie o zhode a skontrolovať, či je 4-ciferné číslo notifikovanej osoby uvedené vo Vyhlásení o zhode totožné so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby uvedeným za označením CE na OOP. Zoznam notifikovaných osôb je dostupný na webovom sídle Európskej Komisie.

II. Uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh

Uvedenie na trh zdravotníckych pomôcok je prvé sprístupnenie pomôcky, s výnimkou skúšanej pomôcky, na trh Únie, t. j. akákoľvek dodávka pomôcky, s výnimkou skúšanej pomôcky, na distribúciu, spotrebu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu alebo bezodplatne. Zdravotnícke pomôcky musia mať označenie CE a Vyhlásenie o zhode. Orgánom dohľadu pre zdravotníckej pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 môžu orgány dohľadu nad trhom povoliť sprístupnenie zdravotníckych pomôcok na trh Únie na obmedzené časové obdobie a počas vykonávania nevyhnutných postupov, aj keď postupy posudzovania zhody vrátane umiestňovania označenia CE neboli úplne dokončené v súlade s harmonizovanými pravidlami, avšak zdravotnícke pomôcky musia zabezpečovať primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle ÚNMS TU

Vyhlásenie o zhode a označenie CE na osobné ochranné prostriedky (OOP) a zdravotnícke pomôcky nie je povinné, ak sa neuvádzajú na trh Únie (napr. ak si tento tovar objedná fyzická osoba nepodnikateľ pre svoju vlastnú potrebu).

Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Oslobodenie od dovozného cla a DPH

Pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19.

Existuje viacero možností oslobodenia tovaru pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19. Všetky sú obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 o oslobodení od dovozného cla a v zákone o DPH.

I. Tovar dovážaný v prospech obetí katastrof

Od dovozného cla sa oslobodzuje tovar dovážaný na účely prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, verejných orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo v ich mene, alebo inými schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami, alebo v ich mene ak tento tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 75,78,79 a 80 nariadenia Rady (ES) 1186/2009 a je určený na:

 • bezplatné pridelenie osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 (napríklad rúška/respirátory poskytnuté zdarma občanom), alebo
 • bezplatné sprístupnenie tovaru osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19, pričom tovar zostáva vo vlastníctve schválených orgánov a organizácií (napr. ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojovanie ich potrieb po dobu záchranných prác).

Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru s oslobodením od dovozného cla a od DPH je Ministerstvo vnútra SR (MV SR).

Za charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného cla a DPH MV SR schváli osobu, ktorá o to požiada, a ktorá podľa údajov zapísaných v registri vedenom MV SR:

 1. poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
 2. podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
 3. vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.

Od dovozného cla je možné oslobodiť aj tovar, ak je dovážaný organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní katastrof alebo v ich mene.

Rovnako ako je tovar oslobodený od cla je možné tovar oslobodiť aj od DPH, a to na základe § 48 zákona o DPH – za splnenia všetkých podmienok pre oslobodenie od cla.

Oslobodenie tovaru od dovozného cla a DPH sa uplatňuje na všetky dovozy zrealizované od 30. januára do 31. júla 2020.

Oslobodenie od dovozného cla a DPH sa neuplatňuje na tovar dovážaný súkromnými spoločnosťami na obchodné účely (predaj zákazníkom) a ani vtedy, ak si tento tovar súkromná spoločnosť dováža pre vlastnú potrebu. Týmto nie je dotknutá možnosť oslobodenia tovaru v zásielke nepatrnej hodnoty.

II. Tovar dovážaný v zásielkach nepatrnej hodnoty

 Subjekty (napr. právnické osoby, fyzické osoby nepodnikatelia), ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky na oslobodenie tovaru, si môžu uplatniť oslobodenie od cla pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty, t. j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150,- eur. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22,- eur, sú oslobodené aj od DPH.

III. Tovar v zásielkach zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

 Zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem. Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45,- eur, je možné oslobodiť od cla a DPH.

Zatriedenie a sadzby dovozného cla a DPH vybraných druhov tovarov, ak nebude tovar oslobodený od týchto platieb

Názov nomenklatúrne zatriedenie sadzba
Textilné ochranné rúška bežne používané zdravotníkmi ako aj textilné respirátory bez mechanických častí a bez vymeniteľných filtrov 6307 90 98 dovozné clo 6,3 %
DPH 20 %
Ochranné dýchacie prístroje (masky a polomasky), v ktorých sa dajú vymeniť filtre a používajú sa v zamorenom priestore na ochranu pred jedovatými výparmi, dymom a pod. 9020 00 00 dovozné clo 1,7 %
DPH 20 %
Ochranné papierové rúška, kde celulózové vlákna určujú podstatný charakter 4818 50 00 dovozné clo 0 %
DPH 20 %
Ochranné okuliare 9004 90 dovozné clo 2,9 %
DPH 20 %
Plastové tvárové štíty 3926 20 dovozné clo 6,5 %
DPH 20 %
Plastové rukavice sa zatrieďujú 3926 20 dovozné clo 6,5 %
DPH 20 %
Chirurgické rukavice z kaučuku 4015 11 dovozné clo 2 %
DPH 20 %
Ostatné rukavice z kaučuku (nie chirurgické) 4015 19 dovozné clo 2,7 %
DPH 20 %
Teplomery – digitálne alebo infračervené 9025 19 dovozné clo 0 %
DPH 20 %
Nástenný ručný dezinfekčný dávkovač 8479 89 97 dovozné clo 1,7 %
DPH 20 %

Testovacie súpravy a diagnostické prístroje na COVID-19:

Názov nomenklatúrne zatriedenie sadzba
Diagnostické reagencie (PCR testy) – Polymerase Chain Reaction 3822 00 dovozné clo 0 %
DPH 10 %
Diagnostické reagencie založené na imunologických reakciách 3002 dovozné clo 0 %
DPH 10 %
Prístroje používané v klinických laboratóriách na diagnostiku in vitro 9027 80 dovozné clo 0 %
DPH 20 %

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Finančnej správy TU

Orientačný zoznam zatriedenia tovarov so sadzbami dovozného cla (Európska komisia)

Spoločný colný sadzobník na rok 2020

Právny základ:

Zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Export – povolenia a zákazy

Zrušenie zákazu vývozu životne dôležitých tovarov zo SR a zákaz vývozu a dodávania liekov do iného štátu.

I. Zrušenie zákazu vývozu životne dôležitých tovarov zo SR

S účinnosťou od 13. mája 2020 bol zrušený zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie, do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a do tretích krajín bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Opatrenie platí pre osobné ochranné prostriedky, antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky a zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu.

Zrušenie zákazu bolo prijaté vzhľadom na skutočnosť, že výrobné kapacity v SR disponujú dostatočnou výrobnou a skladovacou kapacitou, ktorá aj v čase nariadeného opatrenia hospodárskej mobilizácie dokáže zabezpečiť vnútroštátny dopyt po určených životne dôležitých tovaroch a súčasne umožňuje plniť aj záväzky voči zahraničným odberateľom.

Výrobné a distribučné kapacity v SR prevyšujú súčasné potreby a požiadavky slovenského spotrebiteľského trhu o
60 %. Všetky zainteresované obchodné spoločnosti potvrdili, že sú pripravené prednostne vybavovať objednávky od verejných subjektov a ostatných subjektov zo SR a vyvážať životne dôležité tovary až po vybavení objednávok zo SR.

Právny zdroj:

Nariadenie vlády SR č. 117/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, účinnosť od 13. 5. 2020

II. Zákaz vývozu a dodávania liekov do iného štátu

S účinnosťou od 7. apríla 2020 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) rozhodnutie, ktorým sa zakazuje držiteľom registrácie a držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov vývoz a dodávanie určitých druhov liekov uvedených v predmetnom rozhodnutí MZ SR do iného štátu.

Tento zákaz sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na výrobu liekov, ak humánny liek vyrába pre iný štát.

V prípade vývozu liekov mimo územie EÚ sa tento zákaz nevzťahuje na lieky vyvážané fyzickou osobou pre osobnú potrebu v osobnej batožine alebo zasielané fyzickou osobou ako zásielka tovaru neobchodného charakteru.

Pre bezproblémové doručenie zásielky do tretej krajiny je potrebné si vopred zistiť podmienky, ktoré sa na predmetnú zásielku uplatňujú v tejto krajine určenia napr. u príslušných orgánov v krajine určenia alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v týchto krajinách.

Právny zdroj:

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze vývozu vybraných liekov