Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Osvedčenia a licencie

Predĺženie platnosti rôznych osvedčení, licencií či úpravy lehôt na vykonanie osobitnej odbornej prípravy.

I. Úsek ochrany pred požiarmi

Fyzickými osobami-podnikateľmi s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi sú:

  • technik požiarnej ochrany,
  • preventivár požiarnej ochrany, a
  • špecialista požiarnej ochrany,

u ktorých nedôjde k strate odbornej spôsobilosti aj po skončení osvedčenia o odbornej spôsobilosti (inak by sa musela overiť), a to až do 4 mesiacov od odvolania krízovej situácie.

II. Hasičské jednotky

Zamestnancom a členom hasičských jednotiek sa počas krízovej situácie umožní vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a záchranné práce aj bez absolvovania odbornej prípravy a následného overenia znalostí až do konca roka 2020.

III. Horská záchranná služba

Horským vodcom a sprievodcom počas krízovej situácie neplynú lehoty na vykonanie osobitnej odbornej prípravy ani lehoty v súvislosti s účasťou na školeniach pre výkon záchrannej činnosti.

IV. Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti

Aj v prípade bezpečnostnej služby sa predlžuje platnosť preukazu či licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie. Ak platnosť týchto preukazov, resp. licencií uplynula alebo len uplynie do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie, predĺži sa až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania krízovej situácie.

V. Osvedčenia o evidencii

Predĺženie platnosti osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas KS:

  • od vyhlásenia KS do 30. apríla 2020 sa predlžuje až do uplynutia 1 mesiaca od odvolania KS,
  • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania KS,
  • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa predlžuje až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania KS,
  • od 1. júla 2020 do odvolania KS sa predlžuje až do 4 mesiacov od jej odvolania.

VI. Osvedčenia technikov technickej a emisnej kontroly

Predĺženie platnosti osvedčení technikov technickej (STK) a emisnej kontroly (EK), ktorá uplynie počas KS:

Platnosť osvedčení na tomto úseku (technik STK/EK a pod.), ktorá uplynie v období od vyhlásenia KS do 1 mesiaca od jej odvolania, sa predlžuje do 6 mesiacov od odvolania KS.

To sa týka aj povolenia na zriadenie STK, povolenia na zriadenie pracoviska EK alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality (v prípade staníc nad rámec existujúcej siete sa povolenie predlžuje o 3 mesiace).

Držiteľ povolenia je súčasne povinný do 1 mesiaca od odvolania KS informovať schvalovací orgán o stave ich zriadenia.

Predĺženie platnosti technickej (STK) a emisnej kontroly (EK), ktorá uplynie počas KS:

Platnosť pravidelnej STK a EK, ktorá uplynie v období od vyhlásenia KS do 1 mesiaca od odvolania KS sa predlžuje o 3 mesiace.

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19