Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Oslobodenie od dovozného cla a DPH

Pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19.

Existuje viacero možností oslobodenia tovaru pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19. Všetky sú obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 o oslobodení od dovozného cla a v zákone o DPH.

I. Tovar dovážaný v prospech obetí katastrof

Od dovozného cla sa oslobodzuje tovar dovážaný na účely prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, verejných orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo v ich mene, alebo inými schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami, alebo v ich mene ak tento tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 75,78,79 a 80 nariadenia Rady (ES) 1186/2009 a je určený na:

  • bezplatné pridelenie osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 (napríklad rúška/respirátory poskytnuté zdarma občanom), alebo
  • bezplatné sprístupnenie tovaru osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19, pričom tovar zostáva vo vlastníctve schválených orgánov a organizácií (napr. ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojovanie ich potrieb po dobu záchranných prác).

Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru s oslobodením od dovozného cla a od DPH je Ministerstvo vnútra SR (MV SR).

Za charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného cla a DPH MV SR schváli osobu, ktorá o to požiada, a ktorá podľa údajov zapísaných v registri vedenom MV SR:

  1. poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
  2. podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
  3. vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.

Od dovozného cla je možné oslobodiť aj tovar, ak je dovážaný organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní katastrof alebo v ich mene.

Rovnako ako je tovar oslobodený od cla je možné tovar oslobodiť aj od DPH, a to na základe § 48 zákona o DPH – za splnenia všetkých podmienok pre oslobodenie od cla.

Oslobodenie tovaru od dovozného cla a DPH sa uplatňuje na všetky dovozy zrealizované od 30. januára do 31. júla 2020.

Oslobodenie od dovozného cla a DPH sa neuplatňuje na tovar dovážaný súkromnými spoločnosťami na obchodné účely (predaj zákazníkom) a ani vtedy, ak si tento tovar súkromná spoločnosť dováža pre vlastnú potrebu. Týmto nie je dotknutá možnosť oslobodenia tovaru v zásielke nepatrnej hodnoty.

II. Tovar dovážaný v zásielkach nepatrnej hodnoty

 Subjekty (napr. právnické osoby, fyzické osoby nepodnikatelia), ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky na oslobodenie tovaru, si môžu uplatniť oslobodenie od cla pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty, t. j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150,- eur. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22,- eur, sú oslobodené aj od DPH.

III. Tovar v zásielkach zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

 Zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem. Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45,- eur, je možné oslobodiť od cla a DPH.

Zatriedenie a sadzby dovozného cla a DPH vybraných druhov tovarov, ak nebude tovar oslobodený od týchto platieb

Názov nomenklatúrne zatriedenie sadzba
Textilné ochranné rúška bežne používané zdravotníkmi ako aj textilné respirátory bez mechanických častí a bez vymeniteľných filtrov 6307 90 98 dovozné clo 6,3 %
DPH 20 %
Ochranné dýchacie prístroje (masky a polomasky), v ktorých sa dajú vymeniť filtre a používajú sa v zamorenom priestore na ochranu pred jedovatými výparmi, dymom a pod. 9020 00 00 dovozné clo 1,7 %
DPH 20 %
Ochranné papierové rúška, kde celulózové vlákna určujú podstatný charakter 4818 50 00 dovozné clo 0 %
DPH 20 %
Ochranné okuliare 9004 90 dovozné clo 2,9 %
DPH 20 %
Plastové tvárové štíty 3926 20 dovozné clo 6,5 %
DPH 20 %
Plastové rukavice sa zatrieďujú 3926 20 dovozné clo 6,5 %
DPH 20 %
Chirurgické rukavice z kaučuku 4015 11 dovozné clo 2 %
DPH 20 %
Ostatné rukavice z kaučuku (nie chirurgické) 4015 19 dovozné clo 2,7 %
DPH 20 %
Teplomery – digitálne alebo infračervené 9025 19 dovozné clo 0 %
DPH 20 %
Nástenný ručný dezinfekčný dávkovač 8479 89 97 dovozné clo 1,7 %
DPH 20 %

Testovacie súpravy a diagnostické prístroje na COVID-19:

Názov nomenklatúrne zatriedenie sadzba
Diagnostické reagencie (PCR testy) – Polymerase Chain Reaction 3822 00 dovozné clo 0 %
DPH 10 %
Diagnostické reagencie založené na imunologických reakciách 3002 dovozné clo 0 %
DPH 10 %
Prístroje používané v klinických laboratóriách na diagnostiku in vitro 9027 80 dovozné clo 0 %
DPH 20 %

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Finančnej správy TU

Orientačný zoznam zatriedenia tovarov so sadzbami dovozného cla (Európska komisia)

Spoločný colný sadzobník na rok 2020

Právny základ:

Zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.