Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odpustenie platby sociálnych odvodov

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZ SR najmenej na 15 dní.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) najmenej na 15 dní. Pozor! Ak mal zamestnávateľ alebo SZČO zatvorené prevádzky zo svojho vlastného rozhodnutia, nárok na odpustenie platenia sociálnych odvodov mu nevzniká.

Predmet opatrenia:

Odpustenie odvedenia poistného na sociálne poistenie pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda SR svojim nariadením. Pozor! Poistného, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho zamestnávateľ, sa uvedené netýka, rovnako ani preddavkov na zdravotné poistenie. Zamestnávateľ či SZČO sú naďalej povinní odviesť ich v pôvodnom termíne splatnosti.

Suma dôchodkov poistencov sa týmto opatrením za dané obdobie neznižuje.

Ako požiadať o odpustenie:

Uzatvorenie prevádzky, ktorú zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO bola nútená uzatvoriť na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk) pri ohrození verejného zdravia, preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020. Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odpustiť platenie poistného. Zatiaľ ide o apríl 2020.

Praktické príklady:

Príklad č. 1: SZČO vlastní masážny salón, ktorého prevádzka bola povinne uzavretá pre rozhodnutie ÚVZ SR celý apríl 2020. SZČO je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, pričom mesačne do Sociálnej poisťovne platí 400,- eur a do zdravotnej poisťovne 150,- eur.

Podmienky na odpustenie odvodov za apríl 2020 boli splnené, keďže SZČO je poistená a jej prevádzka bola zatvorená minimálne 15 dní z mesiaca apríl 2020. Za apríl jej budú teda odpustené len sociálne odvody do Sociálnej poisťovne v plnej výške 400,- eur. Odvody do zdravotnej poisťovne je potrebné štandardne uhradiť.

Príklad č. 2: Zamestnávateľ má jedného zamestnanca a obchod s predajnou plochou 100 m2. Takáto prevádzka bola povinne zatvorená pre rozhodnutie ÚVZ SR do 21. apríla 2020.

Zamestnávateľ splnil podmienky na odpustenie platenia odvodov, pretože bola jeho prevádzka zatvorená viac ako 15 dní. Hrubá mzda zamestnanca za apríl je 1 000,- eur, pričom odvody zamestnávateľa na sociálne poistenie sú 252,- eur a na zdravotné poistenie 100,- eur.

Zamestnávateľ za apríl 2020 nezaplatí odvody za zamestnanca do Sociálnej poisťovne, pretože sa mu odpúšťajú, avšak zaplatí odvody do zdravotnej poisťovne v sume 100,00,- eur, na ktoré sa odpustenie nevzťahuje. Taktiež je povinný odviesť odvody zamestnanca, ktoré si platí sám zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Tieto odvody budú v sume 134,-eur (94,- eur do Sociálnej a 40,- eur do zdravotnej poisťovne).

Požiadať o odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apríl môžete cez formulár, ktorý nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne TU.

Právny základ:

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony