Kategórie
Odvody Odvody Odvody Odvody Odvody

Odpustenie platby príspevkov na DDS

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZ SR najmenej na 15 dní.

Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ a povinne poistená SZČO, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) najmenej na 15 dní. Pozor! Ak mal zamestnávateľ alebo SZČO zatvorené prevádzky z vlastného rozhodnutia, nárok na odpustenie platenia sociálnych odvodov mu nevzniká.

Predmet opatrenia:

Odpustenie odvedenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca, za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda SR svojim nariadením. Pozor! Suma dôchodkov poistencov sa týmto opatrením za dané obdobie neznižuje.

Požiadať o odpustenie príspevkov na DDS za tzv. rizikových zamestnancov za mesiac apríl môžete cez formulár, ktorý nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne TU zatiaľ sa pripravuje. Súčasťou žiadosti bude aj Čestné prehlásenie o povinnom uzatvorení prevádzky z dôvodu rozhodnutia ÚVZ SR v čase krízovej situácie.

Právny základ:

Novela zákona č. 95/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony