Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Odpočet daňovej straty

Pre podnikateľov, ktorí v r. 2015-18 dosiahli daňovú stratu do 1 mil.,- eur.

Oprávnená osoba:

Podnikateľ – právnická, ako aj fyzická osoba, ktorá v predošlých zdaňovacích obdobiach dosiahla daňovú stratu, pričom v bežnom zdaňovacom období (napr. ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2019) vykázala kladný základ dane. V prípade, ak už daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov a chce si uplatniť odpočet daňovej straty, môže tak urobiť, a to podaním opravného daňového priznania, resp. dodatočného daňového priznania.

Predmet opatrenia:

Odpočet daňových strát, ktoré doteraz neboli uplatnené a nárok na ich uplatnenie nezanikol, to znamená, že nejde o tie daňové straty, ktoré v predošlých zdaňovacích obdobiach nemohli byť uplatnené, napr. z dôvodu nedostatočnej výšky základu dane. Tieto daňové straty vznikli v rokoch 2015 až 2018, najviac v úhrnnej hodnote 1 mil.,- eur. Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.

Oprávnené obdobie:

V prípade zdaňovacieho obdobia kalendárny rok 2019, môže daňový subjekt odpočet uplatniť v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie za dané zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, v prípade zdaňovacieho obdobia hospodársky rok, do 31. októbra 2020.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19