Kategórie
Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Odklad splátok lízingu

Podnikateľ – MSP, má možnosť požiadať o odklad splátok lízingu poskytnutého formou úveru za splnenia určitých podmienok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba – podnikateľ a podnikajúca právnická osoba, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (malý zamestnávateľ) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, voči ktorej má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Kategória podniku Počet zamestnancov

(hlavné kritérium)

Ročný obrat

(vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma (vedľajšie kritérium)
Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000,- eur ≤ 2 000 000,- eur
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000,- eur ≤ 10 000 000,- eur
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000,- eur ≤ 43 000 000,- eur

Predmet opatrenia:

Požiadať o odklad splátok v prípade lízingu máte nárok zo zákona len vtedy, ak vám veriteľ poskytol lízing formou úveru (nie formou operatívneho alebo finančného lízingu). Informáciu o tom, ktorý produkt lízingovej spoločnosti využívate, nájdete v lízingovej zmluve. Pri operatívnom a finančnom lízingu je odklad splátok podmienený dohodou oboch strán.

Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, alebo iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania, t. j. lízingové spoločnosti alebo iní veritelia poskytujúci úvery malým zamestnávateľom a fyzickým osobám – podnikateľom. Informácie týkajúce sa odkladu splátok lízingu nájdete na webovom sídle a obchodných miestach veriteľov.

Veriteľ od vás v súvislosti s odkladom splácania lízingu a s tým súvisiacou zmenou lízingovej zmluvy, nesmie:

a)  vyžadovať dodatočné zabezpečenie lízingu

b)  požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu

c)  podmieniť odklad splácania lízingu ďalšími podmienkami

d) žiadať zaplatenie celého lízingu počas odkladu splácania lízingu.

Podmienky na strane dlžníka:

 • nie je v omeškaní so splácaním dotknutého lízingu viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
 • nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní so sumou najmenej 100,- eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • ku dňu podania žiadosti nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti
 • nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania lízingu budú rozvrhnuté do zvyšných lízingových splátok splatných po uplynutí odkladu splácania lízingu, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.

Podmienky odkladu splácania lízingu:

 • odklad splácania sa týka lízingových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie
 • odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka
 • o odklad toho istého lízingu je možné požiadať veriteľa len jedenkrát počas trvania pandémie
 • ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku lízingu alebo odklad splatnosti lízingu najdlhšie na 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie odkladu splácania o ďalšie 3 mesiace ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu. Toto oznámenie musí obsahovať číslo zmluvy o lízingu a obdobie odkladu splácania lízingu.  Celkom si tak môže dlžník odložiť splátky až na 6 mesiacov (ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, splátky si môže odložiť až na 9 mesiacov).

Ak ste neuhradili splátku lízingu, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky lízingu.

Postup podania žiadosti o odklad splácania lízingu:

 • žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov. Požiadavky na formu podávania žiadosti písomne/online nájdete na webových sídlach a obchodných miestach veriteľov
 • veriteľ je povinný informovať vás o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania lízingu do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom vašu žiadosť môže odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov a dôvod musí byť uvedený v zamietavom stanovisku
 • ak od veriteľa nedostanete stanovisko do 30 kalendárnych dní, vaša žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú.

Ak sa rozhodnete ukončiť odklad splácania lízingu a teda chceli by ste začať lízing opäť splácať alebo predčasne splatiť, môžete tak urobiť na základe osobitnej žiadosti.

*Odklad splátok lízingu vám odporúčame využiť vtedy, ak ste v naozaj kritickej finančnej situácii a nemáte vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním lízingu ako dôsledku pandémie.

Právny základ:

Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Zákon č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19