Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov

Pre podnikateľov v prípade poklesu tržieb o min. 40 %.

Oprávnený žiadateľ:

SZČO a firmy, platiace preddavky na daň z príjmov splatné v období pandémie, ktoré zaznamenali pokles tržieb najmenej o 40 % oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom kalendárnom roku (ďalej len “daňový subjekt”). Tento postup môže uplatniť aj daňový subjekt, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak. Pozor! Daňové subjekty, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať aj pred pandémiou platné ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak.

Predmet opatrenia:

Odklad povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovému subjektu poklesli tržby najmenej o 40 %. Nezaplatené preddavky bude daňový subjekt povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021.

Oprávnené obdobie:

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.

Určenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ:

Sa určí v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

  1. pri zisťovaní poklesu tržieb sa porovnávajú tržby aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak podnikali celý rok 2019), a následne sa vypočíta percento poklesu obratu,
  2. v prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2019, si výšku tržieb za aktuálny mesiac porovnajú s výškou tržieb za február 2020.

V prípade subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa pod pojmom tržby rozumie suma výnosov. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, k príjmom si uplatňuje paušálne výdavky) sa pod pojmom tržby rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Praktické príklady:

Príklad č.1: Zamestnávateľ začal podnikať v marci 2002, jeho mesačné tržby za apríl 2019 boli vo výške 80 000,- eur a jeho mesačné tržby za apríl 2020 poklesli na 60 000,- eur. Aký pokles tržieb nastal u tohto zamestnávateľa? Výpočet poklesu tržieb: (80 000 – 60 000) / 80 000 = 0,25 * 100 = 25 %.

Tento zamestnávateľ nemá nárok na odklad platenia preddavkov na daň z príjmov za máj 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je menší ako 40 %.

Príklad č.2: SZČO začala podnikať na základe živnostenského oprávnenia v mesiaci január 2020, jej príjmy za február 2020 boli vo výške 2 000,- eur a jej príjmy za apríl 2020 poklesli na 1 000,- eur.

Výpočet poklesu príjmov: (2 000 – 1 000) / 2 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Táto SZČO má nárok na odklad platenia preddavkov na daň z príjmov za máj 2020, nakoľko jeho pokles tržieb je väčší ako 40 %.

Daňový subjekt si uplatní nárok na odklad platenia preddavkov na daň za príslušný mesiac, resp. štvrťrok tak, že predloží správcovi dane vyhlásenie, a to elektronicky (ak má povinnosť komunikovať elektronicky) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (napr. emailom), pričom nie je potrebné vyhlásenie dodatočne doručiť aj v listinnej podobe. Vyhlásenie je potrebné predložiť správcovi dane najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Súčasťou vyhlásenia je preukázanie splnenia podmienky 40 %-ného poklesu tržieb daňového subjektu. Vyhlásenie nájdete na webovom sídle Finančnej správy TU.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ