Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Súdne konania

Úprava podmienok pojednávania na súdoch, účasti verejnosti, konkurzov, exekúcií, dražieb a záložného práva.

I. Pojednávania na súdoch a účasť verejnosti

Vo vzťahu k vyhláseniu krízovej situácie dochádza k určitým obmedzeniam aj pri výkone pojednávania na súde tak, aby bola naďalej zabezpečená ochrana a uplatniteľnosť práv:

  1. budú sa vykonávať pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu (primárne budú vykonávané hlavné pojednávania vo väzobných veciach v trestných konaniach, v konaniach starostlivosti súdu o maloletých a pod.);
  2. verejnosť z pojednávania možno vylúčiť z dôvodu ochrany zdravia, v takomto prípade je však súd povinný vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania.

II. Možnosť rozhodovať per rollam

V čase krízovej situácie môžu kolektívne orgány súkromných právnických osôb využívať tzv. korešpondenčné hlasovanie, resp. umožniť účasť členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

III. Predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu

Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, zjednodušene povedané v situácii, keď má viac dlhov ako majetku, ktoré ak nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, sa predlžuje z 30 dní až na 60 dní.

Predĺženie je naďalej možné len za splnenia troch podmienok:

  • dlžník má povinnosť viesť účtovníctvo;
  • dlžník má viac ako jedného veriteľa;
  • hodnota záväzkov dlžníka presahuje hodnotu majetku dlžníka.

IV. Obmedzenie výkonu dražby

Do konca mája nie je povolená činnosť súvisiaca s dražbou smerujúca k predaju majetku dlžníka. Znamená to, že zodpovedné osoby musia upustiť od:

  • vykonávania dražby;
  • poverovania predaja majetku;
  • organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku;
  • vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Ak by k vykonaniu niektorého z týchto úkonov v danom období došlo, bol by neplatný a majetok by naďalej patril dlžníkovi.

V. Obmedzenie výkonu záložného práva

Do konca mája nie je možné pristúpiť k výkonu záložného práva. Ak by došlo k týmto úkonom v čase odo dňa účinnosti zákona, boli by neplatné.

Zjednodušene, majetok, ktorý je predmetom záložného práva (napr. nehnuteľnosť) je počas tohto obdobia “chránený”.

Právny základ:

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony