Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Nedoplatky

U všetkých právnických a fyzických osôb zanikajú, ak vznikli pre oneskorené plnenie odložených daňových povinností.

Oprávnená osoba:

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré využili možnosť podať oneskorene daňové priznanie k dani z príjmov alebo oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov.

Predmet opatrenia:

Zánik daňového nedoplatku, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov, za

  1. oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov a za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote,
  2. oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote;

Toto opatrenie nadväzuje na odklad podania daňového priznania k dani z príjmov a odklad splatnosti dane z príjmov.

Právny základ:

Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov