Kategórie
Dane Dane Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Miestne dane a miestny poplatok

Pre povinné osoby sa odkladá lehota na podanie daňového priznania.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť platiť niektorú z týchto miestnych daní – daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty alebo daň za nevýherné hracie prístroje.

Predmet opatrenia:

Odklad lehoty podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty alebo k dani za nevýherné hracie prístroje.

Lehota na podanie priznania, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu), sa považuje za dodržanú, ak sa podá priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19