Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Lehoty

Osobitná úprava v oblasti colného konania v dôsledku KS.

I. Dočasné obmedzenie výkonu činnosti na colných úradoch a colných pobočkách colných úradov

Vzhľadom na vyhlásenú KS na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Finančná správa dočasne obmedzila výkon na niektorých pobočkách colných úradov, kde sa vykonáva colné konanie. Informácie o dočasnom obmedzení výkonu činnosti nájdete na webovom sídle Finančnej správy v časti „Aktuality“ a zároveň aj v „Kontaktoch na úrady“ , kde po vyhľadaní konkrétnej pobočky colného úradu nájdete potrebné informácie.

II. Prítomnosť zamestnanca colného úradu

Ak colný úrad v období pandémie nie je schopný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, určí náhradný postup výkonu daňového dozoru.

III. Lehota na predloženie tovaru na colnom úrade určenia v colnom režime tranzit

Colný úrad odoslania môže zohľadniť opatrenia proti COVID-19 na hraniciach členských štátov pri určovaní lehoty na predloženie tovaru na colnom úrade určenia. Ak sa tovar predložil po uplynutí lehoty, ktorú stanovil colný úrad odoslania, predpokladá sa, že držiteľ colného režimu dodržal lehotu, ak on alebo dopravca colnému úradu určenia uspokojujúco preukáže, že oneskorenie nespôsobil on a k nesplneniu lehoty prišlo na základe iných nepredvídaných okolností (článok 297 a 306 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447).

IV. Lehoty v colnom režime dočasné použitie

Colné orgány môžu za mimoriadnych okolností na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia primerane predĺžiť lehotu na spätný vývoz (napr. pri pozastavení výroby alebo povinnom zatvorení svojich výrobných priestorov a nemožnosti ukončiť tento colný režim). V prípade, ak sa na účel colného režimu dočasné použitie uplatnil karnet ATA, nie je potrebné vydať nový karnet ATA. Predĺženie lehoty za mimoriadnych okolností umožňuje uplatnenie článku 251 ods. 3 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.

V. Odloženie vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní

Počas obdobia pandémie sa všetky vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní odkladajú. Všetky úkony, ktoré už boli v týchto konaniach vykonané, zostávajú v platnosti a po skončení obdobia pandémie sa bude v začatom konaní pokračovať.

VI. Doručovanie rozhodnutí vydaných podľa colných predpisov

Ak sa v období pandémie budú rozhodnutia, ktoré príslušné colné orgány vydali podľa platných colných predpisov, doručovať prostredníctvom poštového podniku, pri ich doručení sa príslušné orgány budú riadiť aktuálnymi podmienkami doručovania poštových zásielok, ktoré stanovil poštový podnik.

Ak si fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO) nevyzdvihne písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa takáto FO alebo PO o uložení nedozvedela.

VII. Zánik zodpovednosti za colný priestupok alebo colný delikt

Zodpovednosť za colný priestupok alebo colný delikt, ktorý bol spáchaný tým, že osoba nedodržala podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar, zaniká, ak osoba, ktorá ich mala dodržať, preukáže, že k nedodržaniu podmienok došlo výlučne z dôvodu negatívnych následkov pandémie.

VIII. Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Prípadné omeškanie zo strany subjektu, ktorému colné orgány poskytujú ochranu jeho práv duševného vlastníctva, so zaplatením nákladov, ktoré colnému úradu pri tom vznikli, nebude vo vymedzenom období (do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie) dôvodom na zrušenie predmetnej ochrany. Insolventnému subjektu bude aj naďalej poskytovaná ochrana jeho práv duševného vlastníctva, dlžné náklady však bude musieť uhradiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

IX. Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie

Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie poruší z dôvodu negatívnych následkov pandémie povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, colný úrad môže upustiť od povinnosti odňať povolenie vydané podľa osobitných predpisov, alebo od povinnosti vyradiť tento daňový subjekt z evidencie vedenej podľa osobitných predpisov.

Právny základ:

Zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.