Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Lehoty, konania a sankcie

Obdobie pandémie (mimoriadnej situácie) na účely daňových kontrol/daňových konaní, ktoré boli z dôvodu pandémie prerušené je ukončené k 30.9.2020. Pre daňové subjekty, ktoré si požiadali o prerušenie týmto začínajú k 1.10.2020 plynúť.

I. Výkon daňovej kontroly:

 • Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) prebiehala daňová kontrola, vrátane tej ktorá začala ešte pred jej vypuknutím, bolo umožnené prerušenie na žiadosť daňového subjektu, so zachovaním právnych účinkov úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti. Kontrola sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti o prerušenie až do skončenia obdobia pandémie. V prípade, že sa v kontrole pokračuje (nebola podaná žiadosť) a daňový subjekt mal vykonať určitý úkon, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota plynie nanovo, ak úkon ešte nebol vykonaný.
 • k 1.10.2020 plynú všetky daňové kontroly, aj ktoré boli na základe žiadosti daňového subjektu prerušené;
 • v prípade ak bola daňovému subjektu doručená výzva na predloženie dôkazov s lehotou 15 dní, pred prerušením daňovej kontroly, tá začne celá, alebo jej zostávajúce dni plynúť k 1.10.2020.

II. Výkon daňového konania (vyrubovacieho konania):

 • Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) prebieha daňové konanie, vrátane toho ktoré začalo ešte pred jej vypuknutím, prerušuje sa na žiadosť daňového subjektu, so zachovaním právnych účinkov úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti. Konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti o prerušenie až do skončenia obdobia pandémie. V prípade, že sa v konaní pokračuje (nebola podaná žiadosť) a daňový subjekt mal vykonať určitý úkon, avšak už uplynula alebo plynie lehota na jeho vykonanie, táto lehota plynie nanovo, ak úkon ešte nebol vykonaný.
 • k 1.10.2020 plynú všetky daňové kontroly, aj ktoré boli na základe žiadosti daňového subjektu prerušené;
 • v prípade ak bola daňovému subjektu doručená výzve na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole s lehotou 15 dní,  pred prerušením daňového konania, začne celá lehota, alebo jej zostávajúce dni plynúť k 1.10.2020.

III. Zmeškanie lehoty a lehoty na zánik práva vyrubiť daň

 • Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podania daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenia dane a preddavkov na daň;
  • v prípade ak daňový subjekt nepožiadal o prerušenie daňovej kontroly alebo daňového konania, neuplatňuje sa na neho odpustenie zmeškanie lehoty;
 • Počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do 30.9.2020) bolo prerušené plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok;

IV. Lehoty v účtovníctve:

Počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020) sa predlžujú lehoty účtovných jednotiek na plnenie si niektorých povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o povinnosť viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom a uložiť účtovné dokumenty do registra účtovných závierok. Povinnosti možno splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

V prípade ak účtovná jednotka – obchodná spoločnosť podala žiadosť o predĺženie lehoty podania daňového priznania k dani z príjmov

 • účtovná jednotka je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za kalendárny rok 2019 do RUZ do 2.11.2020;
 • účtovná jednotka je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za kalendárny rok končiaci 31.10.2019 do RUZ do 2.11.2020;
 • účtovná jednotka je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za kalendárny rok končiaci 30.4.2020 do RUZ do 2.11.2020;

Lehota na zostavenie a uloženie mimoriadnej účtovnej závierky k 30.11.2019 aj bol na účtovnú jednotku, na ktorú bol vyhlásený konkurz 1.12.2019, je do 2.11.2020.

V prípade ak účtovná jednotka – občianske združenie podala žiadosť o predĺženie lehoty podania daňového priznania k dani z príjmov

 • účtovná jednotka je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za kalendárny rok 2019 do RUZ do 2.11.2020;

Lehoty určené pre účtovné jednotky s osobitnými predpismi nie sú v pôsobnosti MF SR, preto sa na ne nevzťahujú uvedené predpisy, ale stanovujú ich predmetné zákonné hmotno-právne predpisy napr. zákon č. 147/1997 Z. z. o neinevstičných fondoch a pod.

Lehota na overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2019 audítorom, na uloženie správy audítora do RÚZ, na vyhotovenie výročnej správy k účtovnej závierky a jej uloženie do RÚZ je do 31.12.2020.

Pre viac informácií sledujte infoservis k téme kroonavírus na stránkach Finančnej správy SR.

V. Správne delikty a sankcie (správa daní)

Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Obdobie pandémie pre účely posúdenia správnych deliktov je k 30.9.2020.

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten

 • kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní z dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta počíta do dňa začatia obdobia pandémie.
 • kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.

Správca dane nevyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Pokuta sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením.

Od 21. mája sa pokračuje v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny.

Právny základ:

Zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov