Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Lehoty a povinnosti

Upravuje sa plynutie lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch a zmierňujú sa povinnosti na úseku štatistického vykazovania.

I. Úprava plynutia lehôt

a) obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch 

Dôvodom úpravy plynutia týchto lehôt je skutočnosť, že ich zmeškanie môže mať vplyv na možnosť uplatniť si svoje právo na súde alebo, naopak, na možnosť brániť svoje práva. Preto sa umožňuje zastaviť plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt.

Znamená to, že lehoty, ktorých uplynutie by malo za následok premlčanie práva (nemožnosť nárokovať si svoje právo na súde) alebo preklúziu práva (úplný zánik práva):

  • v čase odo dňa účinnosti tohto zákona, t.j. od 27. marca do 30. apríla 2020 neplynú,
  • ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

b) obmedzenie plynutia procesných lehôt (neplynú zákonné lehoty ani lehoty určené súdom) na strane účastníkov konania a strán

Dôvodom úpravy plynutia týchto lehôt je “odklad” vykonania procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní.

Na druhej strane, ak vec (z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody niektorej zo strán alebo účastníka konania) neznesie odklad, môže súd určiť, že obmedzenie plynutia lehôt sa v tomto prípade neuplatní, a súčasne určí novú primeranú lehotu.

II. Liberalizácia plnenia povinností na úseku štatistického zisťovania

V oblasti štatistického vykazovania sa prijalo opatrenie s cieľom zabezpečiť, aby nesplnenie povinnosti vo vymedzenom rozsahu nebolo posudzované ako nesplnenie povinnosti. Týmto spôsobom sa každému, kto má povinnosť poskytovať údaje na účely štatistického zisťovania, umožňuje sústrediť sa na riešenie najvážnejších dopadov pandémie a na ich vlastnú činnosť.

V prípade, že takáto osoba:

  • nie je objektívne schopná splniť uvedenú povinnosť formou, spôsobom, v rozsahu alebo v termíne podľa požiadaviek programu štátnych štatistických zisťovaní, a súčasne
  • je to v súvislosti s vyhlásením KS, alebo s tým súvisiacich okolností,

úrad príslušný na vykonanie štatistického zisťovania môže prijať opatrenia spočívajúce najmä v:

  • prerušení už začatého štatistického zisťovania alebo v odklade štatistického zisťovania a určení náhradnej lehoty;
  • zmene formy a spôsobu štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty štatistického zisťovania;
  • zabezpečení náhradných foriem získania údajov;
  • zmene rozsahu spravodajskej povinnosti so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.

Právny základ:

Zákon č. 62/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č.107/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov