Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Jednotné uplatňovanie colných predpisov

Usmernenie Európskej Komisie v oblasti e-commerce, colného dlhu, záruk, vstupu, výstupu tovaru či tranzitu.

Európska Komisia (EK) uverejnila na svojom webovom sídle usmernenie zainteresovaným stranám s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných predpisov v čase súčasnej zdravotnej krízy, ktoré sa týka týchto oblastí:

  • E-commerce – posilnenie postavenia colných zástupcov – článok 19 ods. 2 druhý pododsek Colného kódexu Únie umožňuje colným orgánom upustiť od požiadavky preukázať, že zastúpená osoba (príjemca, dovozca tovaru) poskytla splnomocnenie
  • Rozhodnutia colných orgánov – EK vyzýva hospodárske subjekty, aby žiadali len o naliehavé colné rozhodnutia na zabezpečenie voľného pohybu dôležitých tovarov, aby sprístupnili colným orgánom informácie spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup. Ďalej článok 22 ods. 3 Colného kódexu Únie umožňuje predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia na už podané žiadosti
  • Colný dlh a záruky – plošná výnimka predĺženia 3-ročnej lehoty na oznámenie colného dlhu nie je možná. Ustanovenia colných predpisov však umožňujú zohľadniť vážne hospodárske a sociálne ťažkosti dlžníka na základe jeho žiadosti s výhradou celkového dodržiavania podmienok v ustanoveniach colných predpisov. Je na dlžníkovi, aby uspokojivo preukázal colným orgánom hospodárske a sociálne ťažkosti, ktorým čelí. Colné predpisy však poskytujú aj iné možnosti súvisiace s platbou colného dlhu a to napr. platba uskutočnená treťou stranou namiesto dlžníka, odklad platby colného dlhu o 30 dní avšak spojeného s poskytnutím záruky, iné spôsoby platby cla a to napr. povolenie zaplatenia colného dlhu v splátkach avšak aj tu je podmienkou poskytnutie záruky a navyše sa účtuje aj úverový úrok. V prípade poskytnutia záruky colné predpisy umožňujú využiť prijať záväzok ručiteľa v elektronickej forme podpísaný elektronickým/digitálnym podpisom
  • Vstup tovaru – usmernenie k predbežným colným vyhláseniam o vstupe, k predloženiu tovaru colným orgánom, k dovozu ľudských orgánov a kostnej drene určených pre transplantáciu v EÚ a k dôkazu colného statusu tovaru Únie prostredníctvom dokladu T2L
  • Predkladanie dôkazov o preferenčnom pôvode – možnosť za určitých podmienok prijať kópie osvedčení a optimálne využitie statusu schváleného vývozcu. Tento spôsob sa bude uplatňovať u členských štátov a obchodných partnerov, ktorých schváli EK. Viac informácii o tomto spôsobe a prijatých mimoriadnych opatreniach členskými štátmi EÚ a inými obchodnými partnerskými krajinami EÚ v uplatňovaní preferenčných opatrení je možné získať z tabuliek zverejnených v Usmernení EK v colných otázkach súvisiacich s COVID-19
  • Colné režimy – usmernenia sa vzťahujú na tovar v dočasnom uskladnení dlhšom ako 90 dní ako aj na možnosť jeho prepustenia do colného režimu colné uskladňovanie bez zmeny jeho umiestnenia, na určenie ďalších priestorov na dočasné uskladnenie, iných ako miesta, kde možno tovar dočasne uskladniť, na možnosť použiť zjednodušené colné vyhlásenie bez predchádzajúceho povolenia, k lehote na podanie dodatočného colného vyhlásenia, k predloženiu tovaru na schválených miestach, k dlhšej lehote na opravu colných vyhlásení
  • Tranzit – usmernenia sa týkajú väčšieho využívania zjednodušení na predloženie tovaru colným orgánom a prijatie tovaru na schválenom mieste ako je schválený odosielateľ a schválený príjemca, lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia, využívania iných spôsobov identifikácie tovaru než označenie uzáverou, lehoty na zaslanie výsledkov kontroly, ktoré colný úrad určenia oznamuje colnému úradu odoslania, ďalej použitia režimu TIR a tiež aj možnosti dočasného prijatia naskenovanej kópie nákladného listu CIM, použitia tranzitného bezpečnostného sprievodného dokladu v elektronickej forme, možnosti zaslania naskenovaných sprievodných dokladov k elektronickému tranzitnému vyhláseniu. Aktuálny prehľad osobitných opatrení prijatých colnými orgánmi členských krajín je možné nájsť v Usmerneniach EK v colných otázkach súvisiacich s COVID-19
  • Osobitné colné režimy – použitie colného režimu dočasné použitie, možnosť predĺžiť lehotu na spätný vývoz tovaru prepustený do colného režimu dočasné použitie, použitie aktívneho zušľachťovacieho styku pri liekoch a lekárskych výrobkoch
  • Výstup tovaru – lodné zásoby, možnosť odložiť zrušenie platnosti vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

Právny zdroj:

Finančná správa

Príručka Európskej komisie týkajúca sa colných otázok súvisiacich s núdzovou situáciou COVID-19 (neoficiálny preklad)