Kategórie
Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc

EXIMBANKA

Poskytuje niekoľko druhov pomoci – odklad splátok úverov určený súčasným klientom, úver na podporu udržania prevádzky („COVID úver”) a poistenie krátkodobého vývozného úveru.

EXIMBANKA SR je špecializovanou finančnou inštitúciou, ktorá v sebe spája bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu.

I. Odklad splátok úverov

Odklad splátok úveru je určený podnikateľom (klientom EXIMBANKY SR), ktorým aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19 spôsobili zníženie príjmov či tržieb, pozastavenie plnenia alebo zrušenie obchodných kontraktov. Zmena podmienok bude riešená na základe dodatku k úverovej zmluve, pričom odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU

II. Poskytnutie prevádzkového úveru „COVID”

Poskytnutie prevádzkového úveru, tzv. „COVID úveru” s minimálnou úrokovou sadzbou na preklenutie negatívnych ekonomických dopadov spôsobených výskytom ochorenia COVID-19. Úver je určený pre exportérov a jeho celková výška sa pohybuje od 100 000,- eur do 500 000,- eur. O úver je možné požiadať e-mailom prostredníctvom coviduver@eximbanka.sk.

Oprávnený žiadateľ:

Mikro, malý a stredný podnikateľ (MSP), ktorý v rámci svojej činnosti realizuje exportné aktivity a vykonáva svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o COVID úver.

Celková výška úveru a jeho parametre:

 • od 100 000,- eur do 500 000,- eur a zároveň maximálna výška úveru nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019
 • doba splatnosti je 3 roky
 • odklad splácania istiny a úrokov je 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom začalo prvé čerpanie úveru
 • splácanie prebieha v pravidelných rovnomerných mesačných splátkach počas 24 mesiacov po uplynutí 12 mesačného obdobia odkladu splácania istiny a úrokov
 • výška záruky Ministerstva financií SR predstavuje 80 % zostatku istiny prevádzkového úveru.

Finančná pomoc je poskytovaná vo forme: 

 • záruky za úver poskytnutý EXIMBANKOU SR
 • úhrady úrokov z úveru, tzv. bonifikácia úroku

Finančné prostriedky z úveru je možné použiť na:

 • financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti
 • financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti
 • platenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, pokiaľ tieto záväzky neprekračujú lehotu splatnosti viac ako 180 dní.

Všeobecné podmienky pre poskytnutie úveru:

 • MSP vykonáva svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úver
 • MSP nemá uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo sprostredkovanie zamestnania za úhradu
 • Sociálna poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
 • zdravotná poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
 • voči MSP nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 • MSP spĺňa všeobecné finančné kritériá EXIMBANKY SR pre poskytnutie prevádzkového úveru a podmienky úverovej kredibility na základe individuálneho posúdenia bonity klienta EXIMBANKOU SR
 • ďalšie podmienky určené EXIMBANKOU SR, ak sa vyžadujú.

Úroková sadzba, bonifikácia úroku a poplatky: 

 • pevná úroková sadzba úveru vo výške 4,00 % p. a. počas celého obdobia splatnosti úveru
 • bonifikácia úroku sa poskytuje na celé obdobie splatnosti COVID úveru, ak MSP:

a) v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží úroveň priemerného stavu zamestnancov oproti priemernému stavu zamestnancov za 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie obchodu. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak k zníženiu priemerného stavu riadnych zamestnancov v sledovanom období dôjde z dôvodu nepredvídateľných okolností (smrť riadneho zamestnanca a pod.), ktoré nastali v priebehu posledných dvoch mesiacov sledovaného obdobia a ktoré je možné náležite preukázať

b) na konci obdobia uvedeného v písmene a) nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ak v čase poskytnutia úveru tvorili takéto jeho záväzky sumu nižšiu, ako bola suma poskytnutého úveru

c) nebude mať vyššie záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ako bola suma takýchto záväzkov v čase podania žiadosti o úver a znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má s príslušnou poisťovňou dohodnutý splátkový kalendár, ktorý dodržiava.

Pomoc vo forme bonifikácie úroku sa môže začať poskytovať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa začatia čerpania prevádzkového úveru, a to ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie toto obdobie, a potom pravidelne mesačne počas nasledujúcich 24 mesiacov.

 • poplatky platí MSP v zmysle Sadzobníka poplatkov EXIMBANKY SR.

Finančnú pomoc prostredníctvom COVID úveru je možné poskytnúť všetkým MSP okrem:

 1. pomoci v prospech MSP pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry
 2. pomoci poskytovanej MSP pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
 3. pomoci poskytovanej MSP pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

– ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi

– ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

 1. pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou
 2. pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

Ak pôsobí klient v sektoroch uvedených v odsekoch a), b) alebo c) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu oprávnených oblastí, vzťahuje sa táto finančná pomoc poskytovaná v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že klient zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti pomoci neboli podporované z pomoci de minimis.

Zabezpečenie úveru: 

 • záruka za úver poskytnutá Ministerstvom financií SR po splnení podmienok definovaných v úverovej zmluve uzavretej s klientom
 • v nadväznosti na bonitu klienta a mieru zistených rizík môže EXIMBANKA SR dohodnúť s klientom ďalšie zabezpečenie úveru a nástroje na vymožiteľnosť práva.

Bližšie informácie k úveru nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP

III. Poistenie krátkodobého vývozného úveru

Vďaka využitiu výnimky Európskej komisie, ktorá aktuálne platí do 31. decembra 2020, môže EXIMBANKA SR prostredníctvom poistenia krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám so splatnosťou do 2 rokov poisťovať aj pohľadávky na bezpečné teritóriá, ako napr. krajiny EÚ, Spojené kráľovstvo, Kanada či USA. Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru vám umožní poskytnúť zahraničnému kupujúcemu krátkodobý dodávateľský úver a zároveň minimalizovať riziká z neho vyplývajúce. Poisteným ste v tomto prípade vy, resp. slovenský exportér. Poistenie môžete využiť v prípade, kedy vám v súvislosti s vývozným kontraktom vzniknú pohľadávky s odkladom splatnosti do 2 rokov.

Oprávnený žiadateľ:

Malý, stredný a veľký podnik, ktorý v rámci svojej činnosti realizuje exportné aktivity.

Poistenie sa vzťahuje na:

A – komerčné riziká

B – politické riziká

Výška poistného a spôsob úhrady:

 • výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov ako krajina a charakter zahraničného kupujúceho, dĺžka kontraktu, platobné podmienky a pod.
 • poistné sa uhrádza jednorazovo vopred v prípade jednorazového vývozu alebo mesačne na základe uskutočnených vývozov v prípade pravidelne sa opakujúcich vývozoch.

Využitie poistenia krátkodobého vývozného dodávateľského úveru umožňuje:

 • znížiť riziká vyplývajúce z platobnej neschopnosti vášho zahraničného odberateľa (konkurz, reštrukturalizácia a iné druhy insolvencie)
 • znížiť riziká platobnej nevôle vášho zahraničného odberateľa (napr. druhotnej platobnej neschopnosti)
 • využiť pohľadávky ako zabezpečenie v prípade rôznych foriem financovania (kontokorent, prevádzkové financovanie, faktoring, forfaiting)
 • aj naďalej poskytovať zahraničnému odberateľovi odloženú splatnosť pohľadávky
 • krytie proti politickým rizikám, napr. vyššia moc – administratívne opatrenia spôsobené pandémiou
  COVID-19.

Bližšie informácie k poisteniu úveru nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU

Žiadosť o poistenie úveru nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU