Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Evidencia vozidiel

Odpustenie niektorých povinností, predĺženie lehôt, možnosť dočasného vyradenia vozidla. 

I. Povinnosti pri evidencii vozidiel

a) Odpustenie povinností počas KS

Počas KS neplatia pre vlastníkov/držiteľov vozidla viaceré povinnosti v oblasti evidovania vozidiel:

  • povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie;
  • oznámiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu;
  • oznámiť iné zmeny v evidencii vozidiel ako zmenu farby, zápis ťažného zariadenia a pod.

b) Predĺženie lehôt na splnenie povinnosti po odvolaní KS:

Okrem odpustenia povinností počas KS sa zaviedlo predĺženie lehôt na splnenie týchto povinností na obdobie po odvolaní KS. Ak napr. kúpite, resp. predáte počas pandémie auto, tak povinnosť nahlásiť údaje do evidencie vozidiel, vybaviť si nové evidenčné číslo vozidla (EČV) atď. sa odložia až na čas po odvolaní KS + 1 – 4 mesiace navyše.

Ak budete mať povinnosť nahlásiť nové údaje do evidencie do konca mesiaca apríl, tak na to budete mať čas ešte mesiac po ukončení KS. Najviac času (4 mesiace) po odvolaní KS majú tí, ktorým povinnosť vo vzťahu k evidencii vozidiel vzniknú po 1. júli 2020.

II. Zavedenie možnosti dočasného vyradenia vozidla z evidencie

Toto opatrenie umožní podnikateľom dočasne vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré kvôli KS nemôžu používať, a to bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu (doteraz bola návšteva nevyhnutná).

Postup pri dočasnom vyradení vozidla:

  • prístup na Slovensko.sk s čipovým občianskym preukazom a kvalifikovaným elektronickým podpisom;
  • vyradenie vozidla zo strany orgánu policajného zboru dočasne z evidencie a zaslanie automatického oznámenie o vykonaní úkonu.

Súčasne sa umožňuje ponechať si osvedčenie o evidencii a následné opätovné zaradiť vozidlo do evidencie po odvolaní KS (ale pred uplynutím lehoty dočasného vyradenia).

Opätovné prihlásenie bude oslobodené od správneho poplatku vo výške 5,- eur. Znamená to, že v prípade takéhoto dočasného „krízového“ vyradenia nebude treba zaniesť na políciu osvedčenie o evidencii I. a II. časť, ani tabuľky s EČV, stačí auto opätovne elektronicky prihlásiť.

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19