Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

DPH

Možnosti pri daňovom priznaní k DPH a splatnosti dane, nedoplatku na dani či nadmernom odpočte.

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH:

Daňový poriadok doposiaľ pre vyhlásenú mimoriadnu situáciu neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH, ako ani lehoty na zaplatenie DPH. Preto ak podanie nie je urobené včas, Finančná správa SR odporúča požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k DPH. V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý nebolo možné podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t. j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. V prípade žiadostí prijatých ako odôvodnených sa sankcia za nepodanie daňového priznania v lehote nebude ukladať. Zároveň, ak s podaním daňového priznania bude zaplatená aj DPH, nebude sa vyrubovať ani úrok z omeškania.

Daňový nedoplatok na DPH:

Nakoľko počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) lehota splatnosti DPH zostáva zachovaná, v prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti ide o daňový nedoplatok a daňový úrad uplatní úrok z omeškania. Je možné využiť existujúci inštitút žiadosti na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach.

Nadmerný odpočet DPH:

Nakoľko počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) sa podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia. T. j. naďalej platí, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období.

Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného sa považuje za splnenú, ak platiteľ DPH zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Registrácia pre DPH:

Ak daňovému subjektu vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH dôvodu dosiahnutia obratu počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) a túto žiadosť nepodá do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol obrat, zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o registráciu, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí za podmienky, že žiadosť o registráciu podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V týchto prípadoch nepôjde o oneskorenú registráciu a zdaniteľná osoba nebude podávať tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH.

Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH:

Ak počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu) platiteľ DPH opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k DPH alebo kontrolný výkaz alebo opakovane nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou DPH okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou DPH, nezverejní sa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

U platiteľa DPH, ktorému počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, sa tento nedoplatok nebude brať do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu, ak tento nedoplatok zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení o pandémie.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19