Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Doklady a preukazy

Predĺženie platnosti rôznych dokladov a preukazov – občiansky, vodičský, doklady o pobyte cudzincov, zbrojné preukazy.

I. Občianske preukazy

Predĺženie platnosti občianskych preukazov (OP), ktorá uplynie počas KS:

  • od nadobudnutia účinnosti tohto zákona (9. apríl 2020) do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia 1 mesiaca od odvolania KS,
  • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania KS,
  • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania KS,
  • od 1. júla 2020 do odvolania KS, sa predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov od jej odvolania.

Neplynutie lehôt:

Pri osobách starších ako 15 rokov, ktorí žiadajú o nový OP z dôvodu skončenia jeho platnosti lehoty, kedy najskôr možno požiadať o nový OP, neplatia.

Doručovanie na adresu v rámci SR:

Doručuje sa prostredníctvom automatickej služby zriadenej na tento účel, pričom doručenie je oslobodené od správneho poplatku vo výške 3,- eur.

Obmedzenie prijímania žiadostí o vydanie OP:

MV SR môže obmedziť prijímanie žiadostí na vydanie OP, napr. neprijímaním žiadostí o vydanie OP z dôvodu neplatných alebo nesprávnych údajov či neprijímaním žiadostí o vydanie OP pre dieťa do 15 rokov.

II. Vodičské preukazy

Predĺženie platnosti dokladov na úseku cestnej premávky (napr. potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, dokladu o zdravotnej spôsobilosti, dokladu o psychickej spôsobilosti, vodičského preukazu), ktorá uplynula alebo uplynie počas KS:

  • od vyhlásenia KS do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia 1 mesiaca od odvolania KS,
  • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania KS,
  • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania KS,
  • od 1. júla 2020 do odvolania KS sa predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov od jej odvolania.

Neplynutie lehôt:

Podľa opatrení neplynú lehoty povinné na preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti.

III. Doklady cudzincov a možnosť predĺženia pobytu

Predĺženie platnosti pobytu:

Všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí počas KS alebo do 1 mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do 2 mesiacov od skončenia KS.

Úprava časovej platnosti dokladov v konaní o udelení/obnovení pobytu:

Ak si žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu príde cudzinec podať po skončení nariadených opatrení, bude môcť policajný útvar akceptovať predkladané doklady aj v prípade, ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní, za podmienky, že nevycestoval z územia SR od skončenia KS do momentu podania žiadosti o pobyt.

Takisto platí, že do doby 180 dní od podania žiadosti o pobyt, v ktorej má daná osoba pricestovať a po ktorej pobyt zaniká, sa nezapočítava obdobie trvania KS‘

IV. Zbrojné preukazy

Predĺženie platnosti zbrojných preukazov a povolení na tomto úseku:

Pri uplynutí platnosti zbrojného preukazu počas KS sa predlžuje jeho platnosť v závislosti od okamihu, kedy jeho platnosť zanikla od 2 do 5 mesiacov, vrátane platnosti zbrojných preukazov, ktorým platnosť uplynie po odvolaní (nie pred vyhlásením) KS, aby pri žiadosti o nový preukaz dokázali dodržať lehotu 30 dní.

Predlžuje sa aj platnosť vybraných povolení o dobu trvania KS (napr. psychologický posudok o psychickej spôsobilosti).

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19