Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájomcov

Na jednej strane sú chránení podnikatelia v pozícii dlžníkov v záväzkových vzťahoch, na druhej strane sú chránení nájomníci v prípade omeškania platby nájomného.

I. Dočasná ochrana podnikateľov

Dôvodom zákonnej úpravy tohto inštitútu je snaha riešiť nielen aktuálne, ale aj budúce problémy prevádzkovateľov podnikov, resp. zabezpečiť úpravu ich pomerov tak, aby bolo možné v budúcnosti efektívne naštartovať a riadiť proces ich sanácie.

Oprávnení žiadatelia:

 • podnikatelia, fyzické osoby (FO) aj právnické osoby (PO), ktorým oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020;
 • k 12. marcu 2020 neboli v úpadku, neprebiehalo voči nim exekučné konanie na uspokojenie nároku z ich podnikateľskej činnosti a nebol voči nim začatý výkon záložného práva;
 • ku dňu podania žiadosti u nich nie sú dôvody na ich zrušenie, nie sú v konkurze či reštrukturalizácii;
 • v roku 2020 nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje;
 • v roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia koronavírusu, neurobili iné opatrenie ohrozujúce ich finančnú stabilitu;
 • vedú riadne účtovníctvo.

Zjednodušene, dočasná ochrana je určená osobám, ktoré sa do problémov dostali v dôsledku pandémie, a nie osobám, ktoré neplnili svoje záväzky pred jej vypuknutím.

Postup pri podávaní žiadosti:

 • vyplnenie formuláru, ktorý bude dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR), a
 • podanie žiadosti výlučne elektronicky na príslušnom súde podľa sídla/miesta podnikania s výnimkou pre FO, ktoré môžu podať žiadosť aj písomne.

Na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov sa okrem súdnych registrov vedú aj súdne registre vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov.

Do jednotlivých súdnych registrov na okresnom súde sa v rámci dočasnej ochrany podnikateľov zapisujú:

 • do súdneho registra „CRe“ – žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany a o ukončenie dočasnej ochrany,
 • do súdneho registra „CNsre“ – námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti
  o poskytnutie dočasnej ochrany.
 • do súdneho registra „Cxre“ – uznesenie súdu, ktorý začal konanie o zrušení dočasnej ochrany a kvalifikovaný podnet.

Pre každú žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov sa zakladá jeden spoločný spisový obal, do ktorého sa natrvalo zakladajú jednotlivé súdne spisy týkajúce sa podnikateľa, ktorý žiadosť podal. Na obale súdneho spisu sa vyznačuje:

 • označenie súdu, ktorý je príslušný na poskytnutie dočasnej ochrany,
 • označenie podnikateľa, ktorý podal žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany,
 • poznámka o zániku dočasnej ochrany, ak nastane dôvod jej zániku.“.

Súdny spis v agende dočasnej ochrany podnikateľov sa považuje za ukončený dňom zániku dočasnej ochrany.

Trvanie dočasnej ochrany:

Ak žiadosť bude spĺňať predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu vydaním potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré sa zapíše v Obchodnom vestníku. Toto zverejnenie má voči tretím osobám právne účinky.

Trvanie dočasnej ochrany sa predlžuje do 31. decembra 2020.

Právny základ:

§ 18 ods. 5    Zákona č. 92/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účinky dočasnej ochrany:

 • prerušenie konkurzného a exekučného konania začatého po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou;
 • nemožnosť vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod touto ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany (ak ste ako podnikateľ požívajúci dočasnú ochranu v omeškaní so svojím plnením, ktoré vám vyplýva zo zmluvy, nemôže toto predstavovať dôvod pre výpoveď zo zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy druhou zmluvnou stranou)*;
 • nemožnosť započítania pohľadávok (ak vám ako podnikateľovi v dočasnej ochrane vznikla v tomto čase pohľadávka, nebude voči nej možné započítať pohľadávku vášho veriteľa (teda váš dlh), ktorá vznikla pred udelením dočasnej ochrany);
 • voči podnikateľovi pod ochranou prestávajú plynúť lehoty na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov;
 • nemožnosť začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na majetok podniku voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou;
 • záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami;
 • povinnosť podnikateľa pod dočasnou ochranou vynaložiť snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere (napr. rozdelí zisk alebo iné vlastné zdroje a zdrží sa nakladania s majetkom podniku, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v majetku, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie).

Pozor! Zákon však pamätá aj na ochranu dodávateľov, tým, že uvedené ustanovenie o nemožnosti vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy pre omeškanie s plnením neplatí, ak by týmto konaním druhá zmluvná strana “bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku“.

Právny základ:

Zbierka zákonov č. 108/2020 – Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR z 29. apríla 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské sú

II. Ochrana nájomcov

Ochrana sa zabezpečuje na základe nemožnosti prenajímateľa jednostranne ukončiť nájom z dôvodu neplatenia nájomného.

Dôvod a trvanie ochrany:

Prenajímateľ nemôže do konca roka 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, ak dôvod spočíva v omeškaní nájomcu s platením nájomného vrátane platieb obvykle spojených s nájmom splatného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020.

Predpoklad ochrany:

Omeškanie nájomcu muselo vzniknúť v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení korona vírusu, pričom tento dôvod musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. V prípade súdneho sporu musí nájomca preukázať, že do finančných problémov sa dostal kvôli pandémii.

Právny základ:

Zákon č. 92/2020 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony