Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Daň z motorových vozidiel

Pre podnikateľov sa odkladá lehota na podanie daňového priznania i splatnosti dane, oslobodzujú sa od platenia preddavkov.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť platiť daň z motorových vozidiel, t. j. právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá používa motorové vozidlo kategórie L, M, N, O evidované v SR na podnikanie alebo inú SZČ.

Predmet opatrenia:

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadneho stavu), sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Nezaplatené preddavky vyrovná úhradou dane z motorových vozidiel v odloženej lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19