Kategórie
Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy Úvery a lízingy

Často kladené otázky (úvery)

Kto môže žiadať o odklad splátok a pre aké úvery?


O odklad splátok môže požiadať spotrebiteľ a malý a stredný podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý môže požiadať o odklad splátok spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie. Ide teda o hypotéku a tiež všetky druhy spotrebiteľských úverov, medzi ktoré patrí aj finančný lízing a úver poskytnutý spotrebiteľovi spoločnosťou splátkového predaja.

Podnikateľom, ktorý môže požiadať o odklad splácania úveru, je malý a stredný podnik, teda podnik s menej ako 250 zamestnancami a s ročným obratom maximálne 50 miliónov EUR alebo celkovou ročnou súvahou maximálne 43 miliónov EUR. Do tejto kategórie patria aj fyzické osoby – podnikatelia, teda najmä živnostníci (SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba) a rovnako aj jednoosobové spoločnosti.


Spotrebitelia a podnikatelia nemôžu podľa zákona žiadať o odklad splácania povoleného prečerpania na bežnom účte (kontokorentný úver) a úverového rámca poskytnutého prostredníctvom platobnej karty (kreditné karty).Splátku mám k poslednému dňu v mesiaci. Za marec (31. marca 2020) som už splátku nevedel zaplatiť, pretože nás podnik nechal doma. Môžem požiadať o odklad splátok?

Áno. Cieľom zákona je zmierniť dopady pandémie. Jej následky začali už pred dňom účinnosti zákona (09. apríla 2020). Preto zákon myslí aj na možnosť, že ste už nemohli zaplatiť jednu splátku. Ku dňu podania žiadosti by ste nemali byť v omeškaní so splátkami úveru, o splácanie odkladu ktorého žiadate, viac ako 30 dní. Ak ste teda nezaplatili len poslednú splátku 31. marca 2020, podajte žiadosť o odklad splátok, banka Vám ho povolí a odklad sa začne počítať od splatnosti poslednej nezaplatenej splátky. Teda od 31. marca 2020 až na 9 mesiacov, do 31. decembra 2020.


Mám okrem hypotéky aj spotrebiteľský úver v inej spoločnosti. Dostal som sa pre pandémiu do zlej situácie a musel som si vybrať, čo zaplatím. Zaplatil som splátku hypotéky, ale splátku spotrebiteľského úveru som nemal z čoho zaplatiť. Povolí mi banka odklad splátok aj keď som v omeškaní so spotrebiteľským úverom?


Zákon myslí aj na takéto možnosti. Ak máte zaplatené splátky úveru na bývanie (hypotéka) a nezaplatené splátky spotrebiteľského úveru máte u iného veriteľa ako u vašej banky, banka Vám odklad splátok úveru na bývanie povolí až na 9 mesiacov od splatnosti splátky nasledujúcej po dni podania žiadosti. Ak je Vaša finančná situácia ovplyvnená pandémiou natoľko, že máte problém splácať spotrebiteľský úver, je vhodné požiadať aj o odklad jeho splácania. Ak ste v omeškaní len s poslednou splátkou, a jej splatnosť nebola neskôr ako 30 dní pred tým, ako podáte žiadosť o odklad splácania tohto spotrebiteľského úveru, veriteľ Vám povolí aj odklad tohto úveru až na 9 mesiacov.


Ak je veriteľom „nebankovka“, odklad môže byť 3 resp. 6 mesiacov. V  prípade odkladu na 3 mesiace môžete tento pred jeho vypršaním predĺžiť o ďalšie maximálne 3 mesiace. To, že chcete odklad predĺžiť, musíte oznámiť veriteľovi pred uplynutím doby prvého odkladu oznámením, v ktorom uvediete číslo zmluvy a obdobie na aké chcete odklad predĺžiť (1 až 3 mesiace).


Mám u banky hypotéku a spotrebiteľský úver. Obidva som nemohol v marci splácať, lebo zamestnávateľ prerušil výrobu. Môžem požiadať o odklad splátok na tieto úvery?

Áno. Dlžník, teda klient banky alebo aj nebankového poskytovateľa úverov (nebankovka), môže požiadať o odklad splátok pre akýkoľvek úver a to aj viacerých úverov u toho istého veriteľa.

Ak ste v omeškaní so splácaním týchto úverov, je potrebné vedieť, kedy ste splátky nezaplatili. Zákon chráni dlžníka aj v prípade, ak negatívny dopad pandémie nastal ešte pred jeho dňom účinnosti (09. apríla 2020). Ak podáte žiadosť o odklad splátok viacerých úverov napríklad 15. apríla 2020, veriteľ bude posudzovať, či ste 30 dní pred podaním žiadosti neboli v omeškaní s ich splácaním, teda od 15. marca 2020. Ak ste mali poslednú splátku napr. 20. marca 2020 a túto nezaplatili, veriteľ Vám odklad povolí od dátumu splatnosti poslednej splátky, teda od 20. marca 2020.


Ak ste v omeškaní so splátkou pred 15. marca 2020 veriteľ nemusí, ale môže odklad splácania úveru povoliť.


Ak máte u jedného veriteľa viac úverov a aspoň jeden z nich ste nesplácali aj pred pandémiou, presnejšie boli ste v omeškaní so splátkou úveru aspoň vo výške 100,- EUR viac ako 30 dní pred 29. februárom 2020, veriteľ vám nemusí povoliť odklad splátok žiadneho z úverov. Vždy však platí, že odklad povoliť môže. Bude však skúmať, prečo ste boli v omeškaní pred 29. februárom 2020. Zákon totiž slúži na ochranu dlžníkov, ktorých negatívne zasiahla pandémia ochorenia COVID-19.Dotkne sa odklad splátok negatívne môjho záznamu v úverovom registri?

Nie. Zákon síce nezbavuje veriteľa povinnosti poskytovať údaje do úverového registra, avšak  odklad splátok podľa tohto zákona sa v každom prípade na účely úverového registra nesmie považovať za omeškanie splátky úveru.Čo ak som banku už o odklad splácania úveru požiadal a tá mi ho schválila pred účinnosťou zákona o odklade splátok?


Ak ste už banku alebo „nebankovku“ o odklad splátok úveru požiadali a tá Vám ho aj povolila pred tým, ako nadobudol tento zákon, umožňujúci odklad splátok účinnosť (pred 9. aprílom 2020), môžete požiadať o odklad splátok úveru nanovo podľa tohto zákona. Platí pritom, že banka alebo nebankovka pôvodný odklad zruší a povolí nový odklad. Obdobie odkladu sa počíta od prvej splatnej splátky, ktorá bola odložená pôvodným odkladom.

Ak ste teda požiadali o odklad 10. marca 2020 a veriteľ Vám odklad povolil od splátky splatnej 20. marca 2020, môžete požiadať podľa tohto zákona o nový odklad, pričom veriteľ Vám odklad povolí s tým, že obdobie odkladu bude plynúť od pôvodného začiatku odkladu, teda od 20. marca 2020 na Vami stanovené obdobie, teda maximálne 9 mesiacov pre bankové úvery alebo maximálne 3 + 3 mesiace pre úvery poskytnuté „nebankovkami.“