Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Často kladené otázky (konania)

Kto, odkedy a na ktorých súdoch môže o dočasnú ochranu žiadať?

Podnikatelia (fyzické ako aj právnické osoby) so sídlom v Slovenskej republike, postihnutí následkami pandémie, budú môcť od 12.mája 2020 požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany.

Príslušnými súdmi podľa sídla podnikateľa sú:

Okresný súd Trnava (obvod Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave),

Okresný súd Žilina (obvod Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne),

Okresný súd Banská Bystrica (obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Nitre),

Okresný súd Prešov (obvod Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach).

Ako je potrebné o ochranu žiadať?

O dočasnú ochranu bude možné žiadať prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý bude dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

Podnikatelia – fyzické osoby budú môcť podať žiadosť výnimočne aj písomne.

Aké vyhlásenia musí podnikateľ žiadajúci dočasnú ochranu poskytnúť?

 • je oprávnený podať žiadosť a žiadosťou sleduje účel dočasnej ochrany
 • došlo k značnému zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značnému poklesu tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku
 • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok

Ako rýchlo súd vybaví žiadosť?

Súd koná bezodkladne.

Kde sa zverejnia informácie o podnikateľoch pod dočasnou ochranou?

Informácie budú zverejnené v Obchodnom vestníku.

Dokedy bude trvať dočasná ochrana?

Dočasná ochrana bude trvať do 1. októbra 2020. Vláda SR môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť až do konca roka 2020

Čo je obsahom dočasnej ochrany?

 • ochrana pre veriteľskými návrhmi na konkurz
 • odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz
 • prerušenie exekúcií po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti)
 • nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.
 • zákaz započítania spriaznených pohľadávok
 • zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho s pandémiou a neohrozujúceho zmluvného partnera
 • predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou
 • možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku
 • podpora financovania čerstvým kapitálom

Aké povinnosti má podnikateľ pod dočasnou ochranou?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

Aké sú následky porušenia povinnosti?

Ide o právnu neúčinnosť (odporovateľnosť priamo zo zákona).

Môže byť dočasná ochrana predčasne zrušená?

Súd môže aj bez návrhu zrušiť dočasnú ochranu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kto môže dať podnet na zrušenie dočasnej ochrany?

Podnet môže dať každý. Musí ísť však o tzv. kvalifikovaný podnet. Súčasťou podnetu však aj dôvodné pochybnosti o predpokladoch ochrany, jej trvaní alebo dodržiavaní povinností.

Čo bude nutné predložiť v konaní o zrušení dočasnej ochrany?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou musí byť pripravený do piatich pracovných dní od výzvy súdu predložiť mu (podobne ako pri konkurznom konaní) zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

Kde sa zverejnia informácie o podnikateľoch, ktorým súd zruší dočasnú ochranu?

Informácie budú zverejnené v Obchodnom vestníku.