Kategórie
Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export Clo a export

Často kladené otázky (clo)

Aký tovar môže využívať výhody z oslobodenia cla a DPH?

Európska komisia zverejnila orientačný zoznam tovarov pre epidémiu COVID-19 pre zdravotnícke potreby a výrobky, ktoré sa najčastejšie uvádzajú v žiadostiach o oslobodenie pre dovozné clo/DPH predložených členskými štátmi. Tento zoznam má slúžiť ako usmernenie pre členské štáty a ponecháva priestor na zváženie členských štátov, aby konali v súlade s ich konkrétnymi vnútroštátnymi potrebami. Členské štáty majú právomoc určiť druh tovaru, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH.

Ktoré subjekty môžu využívať oslobodenie od cla a DPH?

Oslobodenie od dovozného cla a od DPH sa uplatňuje na tovar dovezený alebo v mene:

  • štátnych organizácií (štátne orgány, verejné orgány a iné subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, vrátane nemocníc, vládnych organizácií, obcí/miest, regionálnych vlád atď.),
  • charitatívnych alebo dobročinných organizácií schválených príslušnými orgánmi členských štátov.

Ak spoločnosť (verejná alebo súkromná) dovezie tovar na bezprostredné využitie zo strany organizácií oprávnených používať túto výnimku príslušnými orgánmi, na takéto dovozy sa bude vzťahovať oslobodenie. Príslušné štátne orgány prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že tovar dovezený v rámci oslobodenia od dovozného cla a oslobodenia od DPH sa v skutočnosti doručí orgánom oprávneným na oslobodenie.

Jednotlivé krajiny sú oprávnené schvaľovať, ktoré organizácie sú oprávnené dovážať tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH.

Je možné uplatniť oslobodenie od dovozného cla a od DPH, ak sa tovar dováža na obchodné účely (predaj konečnému zákazníkovi)?

Nie. Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenia od DPH sa neuplatňuje na obchodné dovozy. Neuplatňuje sa ani v prípade, ak súkromná spoločnosť dováža ochranné prostriedky pre vlastnú potrebu.

V akom období sa uplatňuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH?

Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH sa uplatňuje od 30. januára 2020 do 31. júla 2020 vrátane. Ak sa situácia do 31. júla 2020 nezlepší, Európska komisia môže po konzultácii s členskými krajinami rozhodnúť o predĺžení uplatňovania tohto obdobia.