Kategórie
Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc

Bonifikácia úroku

T. j. úhrada úrokov z úveru poskytovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom sprostredkovateľov pomoci – Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a EXIMBANKY SR, malému zamestnávateľovi po splnení podmienok.

V nadväznosti na toto opatrenie plánujú banky poskytnúť úvery v celkovej hodnote cca 50 miliónov eur. V prvých fázach sa budú schvaľovať žiadosti najmä podnikateľom, ktorí najviac doplatili na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky. Svoju situáciu budú podnikatelia deklarovať v čestnom vyhlásení.

Oprávnený žiadateľ:

SZČO, mikro, malé a stredné podniky (malý zamestnávateľ).

Celková výška úveru a jeho parametre:

 • SZRB bude poskytovať úvery od 10 000,- eur do 350 000,- eur, pričom maximálna výška úveru nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu za rok 2019
 • EXIMBANKA SR bude poskytovať úvery od 100 000,- eur do 500 000,- eur, pričom maximálna výška úveru nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu za rok 2019
 • úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru
 • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok)
 • bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak MSP splní stanovené podmienky
 • doba splatnosti úveru 3 roky (vrátane 12 mesačného odkladu splátok)
 • odklad splácania istiny a úrokov na obdobie 12 mesiacov, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov
 • výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru
 • poplatok za poskytnutie/navýšenie/ručenie/predčasné splatenie úveru je 0 %.

Podmienky poskytnutia bezúročného úveru (t. j. bonifikácie úroku):

 • budete vykonávať vašu podnikateľskú činnosť minimálne jedno, resp. dve účtovné obdobia
 • udržíte úroveň zamestnanosti v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi vami a sprostredkovateľom pomoci (počas 12 mesiacov trvajúceho odkladu splátok istiny a úrokov)
 • na konci určeného obdobia (po uplynutí ročného odkladu splátok) nebudete mať záväzky voči Sociálnej poisťovni (na sociálnom poistnom a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie) po lehote splatnosti nad výšku určenú v zmluve o úvere (viac ako 1 mesiac)
 • na konci určeného obdobia (po uplynutí ročného odkladu splátok) nebudete mať záväzky voči zdravotnej poisťovni (na povinnom verejnom zdravotnom poistení po lehote splatnosti nad výšku určenú v zmluve o úvere (viac ako 1 mesiac).

Viac informácií o úvere PODNIKATEĽ 2020 nájdete na webovom sídle SZRB TU

Viac informácií o úvere COVID nájdete na webovom sídle EXIMBANKY SR TU

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19