Kategórie
Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc Iná finančná pomoc

Banková záruka štátu

Vo forme finančnej pomoci na podporu udržania prevádzky alebo zabezpečenia likvidity.

I. Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky

Poskytovateľom finančnej pomoci je Ministerstvo financií SR (MF SR), ktoré poskytuje pomoc prostredníctvom dvoch sprostredkovateľov pomoci – Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a EXIMBANKY SR na základe uzatvorenej zmluvy, v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok ustanovených zákonom č. 75/2020 Z. z. Cieľom pomoci je zabezpečiť udržanie zamestnanosti a prevádzky v malých a stredných podnikoch (MSP), prostredníctvom poskytnutia záruky za úver a úhrady úroku z úveru.

Záruka za úver:

Záruka za úver poskytnutá sprostredkovateľom pomoci je záväzok MF SR voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní. Táto záruka nie je štátnou zárukou.

Oprávnený žiadateľ:

SZČO a MSP (malý zamestnávateľ)

Oprávnené MSP:

 • sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátane Bratislavského kraja)
 • nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, že sú staršie než tri roky),
 • nespadajú do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového hodnotenia predmetnej banky)
 • nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
 • nesmie byť voči nim nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie
 • nesmú byť právoplatne odsúdené za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania (podvod, korupcia a pod.)
 • nesmie byť voči nim prijaté právoplatné rozhodnutie ukladajúce sankciu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Podmienky pre získanie záruky za úver, ktoré musí spĺňať malý zamestnávateľ:

 • Sociálna poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
 • zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
 • nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 • ďalšie podmienky určené sprostredkovateľom pomoci.

Finančná pomoc je poskytovaná vo forme:

 • záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci
 • úhrady úroku z úveru (bonifikácia úroku) poskytnutého sprostredkovateľom pomoci.

Ak MF SR plní záväzok zo záruky za úver za malého zamestnávateľa voči sprostredkovateľovi pomoci, vzniká mu pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia (pohľadávka z realizovanej záruky). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť MF SR pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

Bonifikácia úroku môže byť poskytnutá malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu v prípade, ak malý zamestnávateľ:

 • v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a
 • na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.

Právny základ:

Zákon č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP

II. Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity

Poskytovateľom finančnej pomoci sú EXIMBANKA SR a Slovak Investment Holding (SIH), ktoré poskytujú pomoc prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk na základe uzatvorenej zmluvy. Cieľom tejto pomoci je zabezpečiť prístup k zvýhodnenému financovaniu (prístup k likvidite) pre všetky typy podnikov (malé, stredné aj veľké).

Oprávnený žiadateľ:

Malé, stredné a veľké podniky.

Finančná pomoc je poskytovaná vo forme:

 • záruky za úver poskytnutý bankou
 • odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.

Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou je možné odpustiť vtedy, ak dlžník udrží úroveň zamestnanosti v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi ním a bankou.

Podmienky pre získanie záruky za úver:

 • nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu alebo agentúrou dočasného zamestnávania
 • Sociálna poisťovňa voči podniku neeviduje pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní
 • zdravotná poisťovňa voči podniku neeviduje pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní
 • voči podniku nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 • podnik spĺňa ďalšie podmienky určené bankou
 • poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere.

Právny základ:

Zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19