Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Humanitárne aktivity

Finančný príspevok na podporu humanitárnych aktivít v dôsledku KS.

 Oprávnený žiadateľ:

Právnická osoba na podporu humanitárnych aktivít a činností.

Pozor! Dotáciu nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky ako ani na tieto aktivity a činnosti:

 1. dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
 2. dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 3. dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
 4. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 5. dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,
 6. dotáciu na podporu rekondičných aktivít,
 7. dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 8. dotáciu na podporu edičnej činnosti;

Predmet opatrenia

Dotácia na podporu humanitárnych aktivít.

Výška príspevku/dotácie:

V čase KS je možné poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku dotáciu najviac v sume 30 000 eur na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe.

Podmienky poskytnutia dotácie:

 • žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
 • voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie
 • žiadateľ nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok do 30 dní odo dňa skončenia KS, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnych aktivít nájdete na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR TU spolu s postupom, ako ju podať z hľadiska obsahu i procesu a ako sa bude hodnotiť. Opatrenie je v rámci projektu tzv. Prvej pomoci predĺžené do 31. mája 2020.

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov