Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Dopravcovia

Zmeny na úseku podnikania v doprave v čase KS.

I. Zľava pre dopravcov na mýto:

V období od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 sa poskytne percentuálna zľava zo sadzby mýta dopravcom užívajúcim vymedzené úseky spoplatnené mýtom. Na účely výpočtu zľavy podľa nižšie uvedenej tabuľky sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020.

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel
Nákladné vozidlá do 12 000 kg Nákladné vozidlá 12 000 kg a viac
nad 5 000 7 % 5 %
nad 10 000 km 9 % 7 %
nad 20 000 km 11 % 9 %
nad 30 000 km 13 % 11 %
nad 50 000 km 13 % 13 %

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

II. Výnimka z karantény pre vodičov nákladnej a autobusovej prepravy:

Od 6. apríla 2020 môžu dopravcovia uplatniť výnimky z povinnej karantény pri vodičoch nákladnej dopravy a vodičoch autobusovej dopravy podieľajúcich sa na preprave repatriovaných osôb na územie SR. Výnimka sa týka vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
 • nákladnej dopravy, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území SR; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
 • a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky.

Tlačivo potvrdzujúce skutočnosť, že osoba-vodič, je pracovníkom v medzinárodnej doprave nájdete na webovom sídle Ministerstva dopravy SR v slovenskej verzii TU a v anglickej verzii TU.

Právny základ:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3012/2020 zo dňa 4. apríla 2020

III. Predĺženie platnosti dokladov v oblasti cestnej prepravy:

Ide o predĺženie platnosti dokladov, ktorým uplynie alebo uplynula platnosť počas obdobia pandémie:

 1. podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave do uplynutia troch mesiacov od odvolania KS
 2. povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
 • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
 • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
 • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
 • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
 • dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
 • dopravná licencia v mestskej doprave,
 • dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave,
 • povolenie na medzinárodnú pravidelnú dopravu,
 • osvedčenie pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí,
 • osvedčenie o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí,
 • osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
 • poverenie na školenia bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
 • koncesia na výkon taxislužby,
 • povolenie na prevádzkovanie dispečingu.
 1. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS

– platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS,

 1. zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS,

– platnosť inštruktorského preukazu a lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly sa predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS.

Právny základ:

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

IV. Platnosť technickej a emisnej kontroly:

Platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly, ktorá uplynula v období pandémie, je počas krízového obdobia predĺžená o 3 mesiace.

Predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrole a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. Vozidlo bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke v zahraničí.

Právny základ:

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19