Kategórie
Som cudzinec Som cudzinec Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov počas KS.

 1. Príchod na Slovensko z menej rizikových krajín

Osoby, ktoré prídu na územie Slovenskej republiky z menej rizikových krajín: Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan, nemusia ísť do izolácie a netýka sa ich povinnosť následného testovania na COVID-19.

 1. Príchod na Slovensko z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacie zariadenia do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo
 2. preukázať sa po príchode negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, vykonaným v laboratóriách mimo Slovenskej republiky alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, vykonaným v laboratóriách v Rakúskej republike alebo v Českej republike ,nie starším ako 72 hodín.

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu na 10 deň izolácie,
 3. u detí do 10 rokov, ktoré majú bezpríznakový priebeh izolácie spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti a vznikla im povinnosť izolácie,
 4. u osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami s nariadenou domácou izoláciou, dňom ukončenia nariadenej izolácie v domácom prostredí.

Osoby, ktoré pri príchode na Slovensko nemajú negatívny test, sa musia registrovať na: http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

 1. Príchod na Slovensko z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenska z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie, sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacieho zariadenia do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie,
 2. zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

Deti do 10 rokov nemusia byť po príchode z rizikových krajín povinne testované, ak tak nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

 1. Výnimky na hraniciach pre osoby:
 1. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarska, a ktoré v ostatných 3 mesiacoch prekonali ochorenie
  COVID-19. Musia mať potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia.
 2. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku Ministerstvo zdravotníctva SR, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia predložiť lekárske pozvanie alebo potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt v zahraničí presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na stránke: https://cestujem.standardnepostupy.sk
 3. prepravujúce svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska, najneskôr pri odchode zo Slovenska sa musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/
  Pri kontrole predložia vytlačenú registráciu a letenku prepravovanej osoby alebo jej kópiu. Cestu musia vykonať iba cez územie členských štátov EÚ bez zastavenia (s výnimkou tankovanie pohonných látok a nástupu/výstupu prepravovanej osoby).
  Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.
 1. Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

Zároveň každý cestujúci, ktorý priletí na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Elektronická verzia formuláru je na stránke: Ministerstva dopravy a výstavby SR

Výnimky z izolácie sú uvedené: Vyhláška UVZ SR o vstupe na územie SR

1. Zmeny v konaní o udelení/obnovení pobytu:

 • ak si žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu príde cudzinec podať po skončení nariadených opatrení, tak policajný útvar bude môcť akceptovať predkladané doklady aj v prípade, ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní, za podmienky, že nevycestoval z územia SR od skončenia KS do momentu podania žiadosti o pobyt,
 • do doby 180 dní od podania žiadosti o pobyt, v ktorej má daná osoba pricestovať a po ktorej pobyt zaniká, sa nezapočítava obdobie trvania KS;
 • ak má cudzinec prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov a počas KS sa zdržiava v zahraničí, môže žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podať na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve, generálnom konzuláte);
 • ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel podnikania a budúci rok bude žiadať o jeho obnovenie, nebude musieť splniť zákonnú podmienku minimálneho príjmu/zisku za tento rok, ak k žiadosti priloží čestné vyhlásenie o tom, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním KS počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia;
 • do odvolania prijímajú oddelenia cudzineckej polície len žiadosti o obnovenie prechodného pobytu a o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas.

2. Úprava lehôt pri pobyte cudzincov:

Niektoré lehoty, po uplynutí ktorých cudzinecká polícia môže zrušiť prechodný pobyt cudzinca, sa predlžujú o obdobie trvania KS. Ide o lehotu:

 • 60 dní od zániku zamestnania, ak má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania;
 • 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, ak má prechodný pobyt na účel štúdia;
 • 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole, ak má prechodný pobyt na účel štúdia alebo osobitnej činnosti (činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo z programov EÚ).

Do odvolania KS takisto neplynú lehoty na:

 • odovzdanie dokladu o zdravotnom poistení (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte);
 • odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte na päť rokov, resp. 30 dní od podania žiadosti o vydanie modrej karty na cudzineckej polícii alebo od podania žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas dieťaťa osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas);
 • hlásenie zmeny mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade, výmeny cestovného dokladu a zmenu miesta pobytu (štandardná lehota je 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala);
 • ohlásenie straty, krádeže alebo poškodenia cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa zákona o pobyte cudzincov (napr. dokladu o pobyte) (štandardná lehota je 5 pracovných dní odo dňa, keď sa o strate, krádeži alebo poškodení osoba dozvedela);
 • oznámenie zániku účelu pobytu (štandardná lehota je 3 pracovné dni);
 • vycestovanie (štandardná lehota je posledný deň oprávneného pobytu alebo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bola žiadosť o udelenie/obnovenie pobytu zamietnutá alebo pobyt zrušený);
 • podanie žiadosti o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak došlo k strate, krádeži, poškodeniu alebo zneužitiu dokladu (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • oznámenie zmeny údajov v doklade „Dodatočné údaje o zamestnaní“ (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • odovzdanie pracovnej zmluvy, ak žiadateľ o vydanie modrej karty priložil k žiadosti o jej vydanie písomný prísľub zamestnávateľa (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte);
 • oznámenie začiatku a skončenia nezamestnanosti držiteľa modrej karty (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • hlásenie zmeny zamestnávateľa držiteľa modrej karty (štandardná lehota je najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom).

d) Podmienky zamestnávania cudzinca počas KS

Cudzinec zamestnaný na základe:

 • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktorému v čase KS uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu a v čase KS ešte nebol obnovený prechodný, alebo
 • povolenia na zamestnanie, ktorému v čase KS uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte, alebo podal žiadosť o obnovenie uvedených pobytov a v čase KS ešte nebol obnovený

môže v období KS pracovať za nasledovných podmienok:

 • aj bez potreby vydania nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, resp. udelenia nového povolenia na zamestnanie,  pričom platnosť vydaných potvrdení (ktorá by inak uplynula počas trvania KS alebo do jedného mesiaca odo dňa jej odvolania) sa zachováva až do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania KS),
 • len u zamestnávateľa, u ktorého pracoval v čase udeleného prechodného pobytu a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa),
 • zamestnávateľ doložil Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) platnú pracovnú zmluvu.

Povinnosť zamestnávateľa:

Zamestnávateľ písomne informuje ÚPSVaR o zamestnaní takéhoto cudzinca do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

Zákon č. 127/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony