Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

2. vlna pandémie

NÚDZOVÝ STAV

Vláda SR vyhlasuje od 1.10.2020 núdzový stav na dobu 45 dní na celom území SR.

Uznesenie vlády SR č. 587 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – vydané v zbierke zákonov pod č. 268/2020 Z. z..

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 z 30.9.2020, účinné k 1.10.2020

 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko;
 • Obmedzenie počtu návštevníkov v prevádzkach akvaparkov a kúpalísk max. 1000 v jednom okamihu;
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Do uvedeného počtu sa rátajú aj vystupujúce osoby v mene organizátora (učinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.).
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach;
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Výnimka pre hromadné podujatia, ktorých účastníci majú v dobe začiatku hromadného podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12. hod. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom útvare verejného zdravotníctva najneskôr 48 hod. pred jeho začiatkom za dodržania ďalších podmienok.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 z 14.10.2020, účinné k 15.10.2020

Povinné uzatvorenie zariadení:

 • Prírodné a umelé kúpaliská podľa §19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov;
  •  Výnimka: Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa §7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.
 • Prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
 • Fitness centrá;
 • Prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavené (kiná, divadlá, a pod.);
 • Prevádzky verejného stravovania;
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
  •  výnimka na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, pri dodržaní max. jedna osoba na 15 m2 a s dodržaním ostatných hygienických opatrení;
  •  zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo voľby, pri dodržaní ostatných hygienických opatrení;
  •  zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom súťaží: TIPO extraliga a ICE HOCKEY LEAGUE (hokej-muži); FORTUNA Liga (futbal-muži); SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži); MOL Liga (hádzaná-ženy); Extraliga muži a ženy volejbal; Slovenská basketbalová liga (basketbal-muži); Extraliga basketbal ženy. Za dodržania priebehu podujatia bez obecenstva a protiepidemických podmienok pre priebeh súťaže.

Výnimka pre prevádzky verejného stravovania

 • Otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko;
 • podávanie pokrmov a nápojov len v exteriérových častiach prevádzky;
 • dodržiavanie doterajších hygienických opatrení.

Zmeny opatrení pre obchodné domy:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami;
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C;
 • počet zákazníkov max. jeden na 15m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov (výnimka pre deti do 14 rokov);
 • dezinfekcia priestorov každú hodinu
 • prevádzky verejného stravovania bez možnosti priamej konzumácie v priestoroch obchodného domu;

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Kategórie
Som cudzinec Som cudzinec Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov počas KS.

 1. Príchod na Slovensko z menej rizikových krajín

Osoby, ktoré prídu na územie Slovenskej republiky z menej rizikových krajín: Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan, nemusia ísť do izolácie a netýka sa ich povinnosť následného testovania na COVID-19.

 1. Príchod na Slovensko z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacie zariadenia do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo
 2. preukázať sa po príchode negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, vykonaným v laboratóriách mimo Slovenskej republiky alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, vykonaným v laboratóriách v Rakúskej republike alebo v Českej republike ,nie starším ako 72 hodín.

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu na 10 deň izolácie,
 3. u detí do 10 rokov, ktoré majú bezpríznakový priebeh izolácie spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti a vznikla im povinnosť izolácie,
 4. u osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami s nariadenou domácou izoláciou, dňom ukončenia nariadenej izolácie v domácom prostredí.

Osoby, ktoré pri príchode na Slovensko nemajú negatívny test, sa musia registrovať na: http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

 1. Príchod na Slovensko z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenska z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie, sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacieho zariadenia do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie,
 2. zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

Deti do 10 rokov nemusia byť po príchode z rizikových krajín povinne testované, ak tak nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

 1. Výnimky na hraniciach pre osoby:
 1. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarska, a ktoré v ostatných 3 mesiacoch prekonali ochorenie
  COVID-19. Musia mať potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia.
 2. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku Ministerstvo zdravotníctva SR, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia predložiť lekárske pozvanie alebo potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt v zahraničí presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na stránke: https://cestujem.standardnepostupy.sk
 3. prepravujúce svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska, najneskôr pri odchode zo Slovenska sa musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/
  Pri kontrole predložia vytlačenú registráciu a letenku prepravovanej osoby alebo jej kópiu. Cestu musia vykonať iba cez územie členských štátov EÚ bez zastavenia (s výnimkou tankovanie pohonných látok a nástupu/výstupu prepravovanej osoby).
  Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.
 1. Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

Zároveň každý cestujúci, ktorý priletí na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Elektronická verzia formuláru je na stránke: Ministerstva dopravy a výstavby SR

Výnimky z izolácie sú uvedené: Vyhláška UVZ SR o vstupe na územie SR

1. Zmeny v konaní o udelení/obnovení pobytu:

 • ak si žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu príde cudzinec podať po skončení nariadených opatrení, tak policajný útvar bude môcť akceptovať predkladané doklady aj v prípade, ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní, za podmienky, že nevycestoval z územia SR od skončenia KS do momentu podania žiadosti o pobyt,
 • do doby 180 dní od podania žiadosti o pobyt, v ktorej má daná osoba pricestovať a po ktorej pobyt zaniká, sa nezapočítava obdobie trvania KS;
 • ak má cudzinec prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov a počas KS sa zdržiava v zahraničí, môže žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podať na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve, generálnom konzuláte);
 • ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel podnikania a budúci rok bude žiadať o jeho obnovenie, nebude musieť splniť zákonnú podmienku minimálneho príjmu/zisku za tento rok, ak k žiadosti priloží čestné vyhlásenie o tom, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním KS počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia;
 • do odvolania prijímajú oddelenia cudzineckej polície len žiadosti o obnovenie prechodného pobytu a o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas.

2. Úprava lehôt pri pobyte cudzincov:

Niektoré lehoty, po uplynutí ktorých cudzinecká polícia môže zrušiť prechodný pobyt cudzinca, sa predlžujú o obdobie trvania KS. Ide o lehotu:

 • 60 dní od zániku zamestnania, ak má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania;
 • 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, ak má prechodný pobyt na účel štúdia;
 • 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole, ak má prechodný pobyt na účel štúdia alebo osobitnej činnosti (činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo z programov EÚ).

Do odvolania KS takisto neplynú lehoty na:

 • odovzdanie dokladu o zdravotnom poistení (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte);
 • odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte na päť rokov, resp. 30 dní od podania žiadosti o vydanie modrej karty na cudzineckej polícii alebo od podania žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas dieťaťa osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas);
 • hlásenie zmeny mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade, výmeny cestovného dokladu a zmenu miesta pobytu (štandardná lehota je 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala);
 • ohlásenie straty, krádeže alebo poškodenia cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa zákona o pobyte cudzincov (napr. dokladu o pobyte) (štandardná lehota je 5 pracovných dní odo dňa, keď sa o strate, krádeži alebo poškodení osoba dozvedela);
 • oznámenie zániku účelu pobytu (štandardná lehota je 3 pracovné dni);
 • vycestovanie (štandardná lehota je posledný deň oprávneného pobytu alebo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bola žiadosť o udelenie/obnovenie pobytu zamietnutá alebo pobyt zrušený);
 • podanie žiadosti o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak došlo k strate, krádeži, poškodeniu alebo zneužitiu dokladu (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • oznámenie zmeny údajov v doklade „Dodatočné údaje o zamestnaní“ (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • odovzdanie pracovnej zmluvy, ak žiadateľ o vydanie modrej karty priložil k žiadosti o jej vydanie písomný prísľub zamestnávateľa (štandardná lehota je 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte);
 • oznámenie začiatku a skončenia nezamestnanosti držiteľa modrej karty (štandardná lehota je 5 pracovných dní);
 • hlásenie zmeny zamestnávateľa držiteľa modrej karty (štandardná lehota je najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom).

d) Podmienky zamestnávania cudzinca počas KS

Cudzinec zamestnaný na základe:

 • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktorému v čase KS uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu a v čase KS ešte nebol obnovený prechodný, alebo
 • povolenia na zamestnanie, ktorému v čase KS uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte, alebo podal žiadosť o obnovenie uvedených pobytov a v čase KS ešte nebol obnovený

môže v období KS pracovať za nasledovných podmienok:

 • aj bez potreby vydania nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, resp. udelenia nového povolenia na zamestnanie,  pričom platnosť vydaných potvrdení (ktorá by inak uplynula počas trvania KS alebo do jedného mesiaca odo dňa jej odvolania) sa zachováva až do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania KS),
 • len u zamestnávateľa, u ktorého pracoval v čase udeleného prechodného pobytu a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa),
 • zamestnávateľ doložil Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) platnú pracovnú zmluvu.

Povinnosť zamestnávateľa:

Zamestnávateľ písomne informuje ÚPSVaR o zamestnaní takéhoto cudzinca do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

Zákon č. 127/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kategórie
Som cudzinec Som cudzinec Som pendler Som pendler Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam cudzinca Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Cezhraničné cestovanie a vstup na územie SR

A. Vstup na územie Slovenskej republiky

1. Príchod na Slovensko z menej rizikových krajín

Osoby, ktoré prídu na územie Slovenskej republiky z menej rizikových krajín: Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan, nemusia ísť do izolácie a netýka sa ich povinnosť následného testovania na COVID-19.

2. Príchod na Slovensko z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacie zariadenia do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo
 2. preukázať sa po príchode negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, vykonaným v laboratóriách mimo Slovenskej republiky alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, vykonaným v laboratóriách v Rakúskej republike alebo v Českej republike ,nie starším ako 72 hodín.

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu na 10 deň izolácie,
 3. u detí do 10 rokov, ktoré majú bezpríznakový priebeh izolácie spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti a vznikla im povinnosť izolácie,
 4. u osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami s nariadenou domácou izoláciou, dňom ukončenia nariadenej izolácie v domácom prostredí.

Osoby, ktoré pri príchode na Slovensko nemajú negatívny test, sa musia registrovať na: http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

3. Príchod na Slovensko z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenska z ostatných rizikových krajín vrátane Veľkej Británie, sú povinné:

 1. ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacieho zariadenia do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie,
 2. zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii na vyzvanie príslušníkom Policajného zboru SR.

Deti do 10 rokov nemusia byť po príchode z rizikových krajín povinne testované, ak tak nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

4.  Výnimky na hraniciach pre osoby:

 1. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarska, a ktoré v ostatných 3 mesiacoch prekonali ochorenie
  COVID-19. Musia mať potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia.
 2. s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku Ministerstvo zdravotníctva SR, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia predložiť lekárske pozvanie alebo potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt v zahraničí presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na stránke: https://cestujem.standardnepostupy.sk
 3. prepravujúce svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska, najneskôr pri odchode zo Slovenska sa musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/
  Pri kontrole predložia vytlačenú registráciu a letenku prepravovanej osoby alebo jej kópiu. Cestu musia vykonať iba cez územie členských štátov EÚ bez zastavenia (s výnimkou tankovanie pohonných látok a nástupu/výstupu prepravovanej osoby).
  Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.

5.  Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

Zároveň každý cestujúci, ktorý priletí na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Elektronická verzia formuláru je na stránke: Ministerstva dopravy a výstavby SR

B.  Výnimky z izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení

Výnimky z izolácie sa vzťahujú na:

 1. osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne menej rizikové krajiny: Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan,
 2. členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom:                            • tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (potvrdenie Green Lanes),
  • pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí
  a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom
  na pravidelné čistenie rúk,
  • zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,             
 3. vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 4. vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní1.transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
 5. zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní: 1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 /FFP3, 2. maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí, 3.mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčnými prostriedkami na pravidelné čistenie rúk,
 6. po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva SR na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie SR na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR k sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom stránky: https://cestujem.standardnepostupy.sk 
 7. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím SR na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany SR na vstup alebo tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
 8. vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie SR,
 9. vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie SR,
 10. vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie SR,
 11. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra SR na osoby, ktoré vstupujú na územie SR na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 12. štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania SR v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia SR, ktorí vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 13. osoby požívajúce na území SR diplomatické výsady a imunity,
 14. po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území SR miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 15. poslancov Európskeho parlamentu zvolených v SR a ich rodinných príslušníkov,
 16. osoby vyslané na zastupiteľský úrad SR, ktoré vstupujú na územie SR počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 17. osoby, ktoré vstupujú na územie SR z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie SR sú povinné: pri vstupe na územie SR preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou, 2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR z dôvodu uvedeného v bode 1.,
 18. po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva SR na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu SR,
 19. po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby SR na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
 20. po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,
 21. osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo v Rakúskej republike. Tieto osoby sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo SR zaregistrovať na stránke: naletisko.mzv.sk a preukázať sa príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Výnimka z izolácie sa ďalej vzťahuje na:

 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a ak spĺňajú tieto podmienky:                                                   
  –  majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
  – sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, 
 2. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:                               
  – majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR 
  -a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce,
 3. občanov SR, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ako aj osoby žijúce s týmito občanmi v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v ich sprievode.

         Osoby vo veku nad desať rokov sa musia preukázať pri vstupe na územie SR:

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území SR nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v bode 1. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • na území SR navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnosti uvedenej bode 1. A že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
 • zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
 • nedovŕšili 26 rokov veku a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnostiach uvedených bode 1. a 2. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • prekračujú hranicu SR z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,
 1. vstupujú na územie SR z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky alebo sa na územie SR vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa bodu 1 o tejto skutočnosti,
 1. sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej -muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej –muži) alebo MOL Liga (hádzaná –ženy) a
 • prekračujú hranice SR z dôvodu účasti v súťažiach podľa bodu 1.
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto o skutočnosti.

Úrad verejného zdravotníctva SR udelí osobe výnimku iba v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí.

Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, je žiadateľovi zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.

Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

C.  Cezhraničné cestovanie

Cezhraniční pracovníci

Pre cezhraničných pracovníkov neplatí povinná izolácia, ak ide o: 

 1.  osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a ak spĺňajú tieto podmienky:

 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
 • sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce,

2.  osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a
 • sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce,

3.  občanov SR, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ako aj osoby žijúce s týmito občanmi v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v ich sprievode.

Osoby vo veku nad desať rokov sa musia preukázať pri vstupe na územie SR:

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území SR nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie
  COVID-19 nie starším ako 14 dní..

 Test môže byť vykonaný aj mimo územia Slovenskej republiky.

Režim na hraniciach s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom:

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky zo susedných krajín: Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúskej republiky sú povinné:

 • ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacie zariadenia do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo
 • preukázať sa po príchode negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, vykonaným v laboratóriách mimo Slovenskej republiky alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, vykonaným v laboratóriách v Rakúskej republike alebo v Českej republike ,nie starším ako 72 hodín.

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu na 10 deň izolácie,
 • u detí do 10 rokov, ktoré majú bezpríznakový priebeh izolácie spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti a vznikla im povinnosť izolácie,
 • u osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami s nariadenou domácou izoláciou, dňom ukončenia nariadenej izolácie v domácom prostredí.

Osoby, ktoré nemajú test, sa musia registrovať na: http://korona.gov.sk/ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.

Režim s Ukrajinou

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenska z Ukrajiny sú povinné:

 • ísť do domácej izolácie alebo do karanténneho ubytovacieho zariadenia do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý musia absolvovať najskôr na 5. deň izolácie,
 • zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa na vyzvanie potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR.

Deti do 10 rokov nemusia byť po príchode z rizikových krajín povinne testované, ak tak nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

Výnimky v rámci režimu so susednými krajinami vzťahujúce sa na osoby, ktoré:

 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v bode 1. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • na území SR navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnosti uvedenej bode 1. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
 • zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
 • nedovŕšili 26 rokov veku a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o skutočnostiach uvedených bode 1. a 2. a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • prekračujú hranicu SR z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,
 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti,
 1. vstupujú na územie SR z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky alebo sa na územie SR vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa bodu 1 o tejto skutočnosti,
 1. sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej -muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej –muži) alebo MOL Liga (hádzaná –ženy) a
 • prekračujú hranice SR z dôvodu účasti v súťažiach podľa bodu 1.
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto o skutočnosti.

 Úrad verejného zdravotníctva SR udelí osobe výnimku iba v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí.

Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

 Podrobnejšie uvedené:  Vyhláška UVZ SR o vstupe na územie SR

Kategórie
Som pendler Som pendler Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera Zamestnávam pendlera

Regulácia pendlerov

Cezhraniční pracovníci

Pre cezhraničných pracovníkov neplatí povinná izolácia, ak ide o:

 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a ak spĺňajú tieto podmienky:
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
 • sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce,
 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a
 • sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce,
 1. občanov SR, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ako aj osoby žijúce s týmito občanmi v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v ich sprievode.

Osoby vo veku nad desať rokov sa musia preukázať pri vstupe na územie SR:

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území SR nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie
  COVID-19 nie starším ako 14 dní..

 Test môže byť vykonaný aj mimo územia Slovenskej republiky.

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Dopravcovia

Zmeny na úseku podnikania v doprave v čase KS.

I. Zľava pre dopravcov na mýto:

V období od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 sa poskytne percentuálna zľava zo sadzby mýta dopravcom užívajúcim vymedzené úseky spoplatnené mýtom. Na účely výpočtu zľavy podľa nižšie uvedenej tabuľky sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020.

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel
Nákladné vozidlá do 12 000 kg Nákladné vozidlá 12 000 kg a viac
nad 5 000 7 % 5 %
nad 10 000 km 9 % 7 %
nad 20 000 km 11 % 9 %
nad 30 000 km 13 % 11 %
nad 50 000 km 13 % 13 %

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

II. Výnimka z karantény pre vodičov nákladnej a autobusovej prepravy:

Od 6. apríla 2020 môžu dopravcovia uplatniť výnimky z povinnej karantény pri vodičoch nákladnej dopravy a vodičoch autobusovej dopravy podieľajúcich sa na preprave repatriovaných osôb na územie SR. Výnimka sa týka vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
 • nákladnej dopravy, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území SR; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
 • a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky.

Tlačivo potvrdzujúce skutočnosť, že osoba-vodič, je pracovníkom v medzinárodnej doprave nájdete na webovom sídle Ministerstva dopravy SR v slovenskej verzii TU a v anglickej verzii TU.

Právny základ:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3012/2020 zo dňa 4. apríla 2020

III. Predĺženie platnosti dokladov v oblasti cestnej prepravy:

Ide o predĺženie platnosti dokladov, ktorým uplynie alebo uplynula platnosť počas obdobia pandémie:

 1. podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave do uplynutia troch mesiacov od odvolania KS
 2. povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
 • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
 • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
 • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
 • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
 • dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
 • dopravná licencia v mestskej doprave,
 • dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave,
 • povolenie na medzinárodnú pravidelnú dopravu,
 • osvedčenie pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí,
 • osvedčenie o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí,
 • osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
 • poverenie na školenia bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
 • koncesia na výkon taxislužby,
 • povolenie na prevádzkovanie dispečingu.
 1. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS

– platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS,

 1. zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS,

– platnosť inštruktorského preukazu a lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly sa predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania KS.

Právny základ:

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

IV. Platnosť technickej a emisnej kontroly:

Platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly, ktorá uplynula v období pandémie, je počas krízového obdobia predĺžená o 3 mesiace.

Predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrole a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. Vozidlo bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke v zahraničí.

Právny základ:

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Humanitárne aktivity

Finančný príspevok na podporu humanitárnych aktivít v dôsledku KS.

 Oprávnený žiadateľ:

Právnická osoba na podporu humanitárnych aktivít a činností.

Pozor! Dotáciu nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky ako ani na tieto aktivity a činnosti:

 1. dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
 2. dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 3. dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
 4. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 5. dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,
 6. dotáciu na podporu rekondičných aktivít,
 7. dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 8. dotáciu na podporu edičnej činnosti;

Predmet opatrenia

Dotácia na podporu humanitárnych aktivít.

Výška príspevku/dotácie:

V čase KS je možné poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku dotáciu najviac v sume 30 000 eur na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe.

Podmienky poskytnutia dotácie:

 • žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
 • voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie
 • žiadateľ nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok do 30 dní odo dňa skončenia KS, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnych aktivít nájdete na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR TU spolu s postupom, ako ju podať z hľadiska obsahu i procesu a ako sa bude hodnotiť. Opatrenie je v rámci projektu tzv. Prvej pomoci predĺžené do 31. mája 2020.

Právny základ:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Často kladené otázky (konania)

Kto, odkedy a na ktorých súdoch môže o dočasnú ochranu žiadať?

Podnikatelia (fyzické ako aj právnické osoby) so sídlom v Slovenskej republike, postihnutí následkami pandémie, budú môcť od 12.mája 2020 požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany.

Príslušnými súdmi podľa sídla podnikateľa sú:

Okresný súd Trnava (obvod Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave),

Okresný súd Žilina (obvod Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne),

Okresný súd Banská Bystrica (obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Nitre),

Okresný súd Prešov (obvod Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach).

Ako je potrebné o ochranu žiadať?

O dočasnú ochranu bude možné žiadať prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý bude dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

Podnikatelia – fyzické osoby budú môcť podať žiadosť výnimočne aj písomne.

Aké vyhlásenia musí podnikateľ žiadajúci dočasnú ochranu poskytnúť?

 • je oprávnený podať žiadosť a žiadosťou sleduje účel dočasnej ochrany
 • došlo k značnému zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značnému poklesu tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku
 • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok

Ako rýchlo súd vybaví žiadosť?

Súd koná bezodkladne.

Kde sa zverejnia informácie o podnikateľoch pod dočasnou ochranou?

Informácie budú zverejnené v Obchodnom vestníku.

Dokedy bude trvať dočasná ochrana?

Dočasná ochrana bude trvať do 1. októbra 2020. Vláda SR môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť až do konca roka 2020

Čo je obsahom dočasnej ochrany?

 • ochrana pre veriteľskými návrhmi na konkurz
 • odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz
 • prerušenie exekúcií po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti)
 • nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.
 • zákaz započítania spriaznených pohľadávok
 • zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho s pandémiou a neohrozujúceho zmluvného partnera
 • predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou
 • možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku
 • podpora financovania čerstvým kapitálom

Aké povinnosti má podnikateľ pod dočasnou ochranou?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

Aké sú následky porušenia povinnosti?

Ide o právnu neúčinnosť (odporovateľnosť priamo zo zákona).

Môže byť dočasná ochrana predčasne zrušená?

Súd môže aj bez návrhu zrušiť dočasnú ochranu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kto môže dať podnet na zrušenie dočasnej ochrany?

Podnet môže dať každý. Musí ísť však o tzv. kvalifikovaný podnet. Súčasťou podnetu však aj dôvodné pochybnosti o predpokladoch ochrany, jej trvaní alebo dodržiavaní povinností.

Čo bude nutné predložiť v konaní o zrušení dočasnej ochrany?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou musí byť pripravený do piatich pracovných dní od výzvy súdu predložiť mu (podobne ako pri konkurznom konaní) zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

Kde sa zverejnia informácie o podnikateľoch, ktorým súd zruší dočasnú ochranu?

Informácie budú zverejnené v Obchodnom vestníku.

Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Správa bytových a nebytových priestorov

Úprava hlasovania vlastníkov, doručovania, platby za správu a posun termínu jej doručenia.

I. Hlasovanie vlastníkov

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a súčasne povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa prijímajú na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) sa okrem iného zaviedol aj zákaz organizovania schôdzí vlastníkov.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú však aj počas KS naďalej možnosť rozhodovať o otázkach správy domu prostredníctvom písomného hlasovania.

a) Písomné hlasovanie

 • odporúča sa uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení;
 • odporúča sa vykonanie napr. vo vonkajšom prostredí a za prísneho dodržiavania hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, použitie rukavíc, vlastného pera, zachovanie odstupov minimálne dva metre, vykonanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek a pod.).

b) Korešpondenčné hlasovanie

 • použiteľné iba pre spoločenstvá;
 • kolektívne orgány súkromných právnických osôb v čase KS môžu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov;
 • podmienky korešpondenčného hlasovania (doručovanie do vlastných rúk, úradné overenie podpisu na hlasovacom lístku, spätné doručenie hlasovacieho lístka) alebo elektronického rozhodovania (podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom) však neznamenajú zjednodušenie procesu hlasovania v spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločenstvá“).

II. Zabezpečenie nevyhnutných potrieb domu

Správcovia a predsedovia spoločenstiev sú oprávnení, ale aj povinní vykonávať také činnosti v rámci správy domu, ktoré neznesú odklad, a to aj bez súhlasu vlastníkov.

Ide hlavne o odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.

III. Dezinfekcia spoločných priestorov a spoločných zariadení domu 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome platia mesačne úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, a súčasťou toho je aj upratovanie domu. Za súčasných podmienok by mala byť súčasťou upratovania aj dezinfekcia spoločných priestorov domu alebo jeho spoločných zariadení a výdavky s tým spojené by mali byť súčasťou úhrady za upratovacie služby.

Vyjadrenie ÚVZ k týmto opatreniam možno nájsť TU.

IV. Doručovanie ročnej správy o činnosti spoločenstva

Spoločenstvo je povinné do konca mája 2020 predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome tzv. Správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok.

Ak nie je spôsob doručenia upravený v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve je možné riadiť sa odporúčaním vo vyhlásení Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI).

SOI bude v rámci kontrol akceptovať nasledovné doručenie:

 • doručenie spôsobom dohodnutým v zmluve o výkone správy (doporučený list);
 • doručenie prostredníctvom zástupcu vlastníkov proti podpisu;
 • doručenie do poštovej schránky za prítomnosti svedka, pri ktorom sa spíše záznam s vyhlásením a podpisom svedka;
 • doručenie prostredníctvom platného e-mailu s potvrdením o doručení;
 • doručenie zamestnancom správcu proti podpisu vlastníka.

Správcom a spoločenstvám sa odporúča, aby našli vhodný spôsob doručovania, ktorý by rešpektoval súčasne zdravotné opatrenia s prihliadnutím na osobitosti úpravy tejto problematiky zakotvené v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvorili zmluvu o výkone správy, môžu predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o činnosti za predchádzajúci rok a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, ako aj úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory do 31. júla 2020.

V. Platenie za správu

V opatrení o ochrane nájomcov sme uviedli, že prenajímateľ nemôže dokonca roka jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného, vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom, splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré súvisia s KS.

Je však dôležité rozlišovať medzi mesačnými platbami v rámci vlastníckeho vzťahu a nájomného vzťahu.

Pravidelné mesačné platby, ktoré platia vlastníci bytov a nebytových priestorov za služby spojené s bývaním spolu s úhradami do fondu prevádzky, údržby a opráv, ako aj platby za správu, z titulu svojho vlastníckeho vzťahu k bytu alebo nebytovému priestoru v dome, nie je možné považovať za nájomné, a preto sa uvedené opatrenia na tieto mesačné platby nebude vzťahovať.

Právny základ:

Zákon č. 156/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/273112020 zo dňa 23.marca 2020

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Evidencia vozidiel

Odpustenie niektorých povinností, predĺženie lehôt, možnosť dočasného vyradenia vozidla. 

I. Povinnosti pri evidencii vozidiel

a) Odpustenie povinností počas KS

Počas KS neplatia pre vlastníkov/držiteľov vozidla viaceré povinnosti v oblasti evidovania vozidiel:

 • povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie;
 • oznámiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu;
 • oznámiť iné zmeny v evidencii vozidiel ako zmenu farby, zápis ťažného zariadenia a pod.

b) Predĺženie lehôt na splnenie povinnosti po odvolaní KS:

Okrem odpustenia povinností počas KS sa zaviedlo predĺženie lehôt na splnenie týchto povinností na obdobie po odvolaní KS. Ak napr. kúpite, resp. predáte počas pandémie auto, tak povinnosť nahlásiť údaje do evidencie vozidiel, vybaviť si nové evidenčné číslo vozidla (EČV) atď. sa odložia až na čas po odvolaní KS + 1 – 4 mesiace navyše.

Ak budete mať povinnosť nahlásiť nové údaje do evidencie do konca mesiaca apríl, tak na to budete mať čas ešte mesiac po ukončení KS. Najviac času (4 mesiace) po odvolaní KS majú tí, ktorým povinnosť vo vzťahu k evidencii vozidiel vzniknú po 1. júli 2020.

II. Zavedenie možnosti dočasného vyradenia vozidla z evidencie

Toto opatrenie umožní podnikateľom dočasne vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré kvôli KS nemôžu používať, a to bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu (doteraz bola návšteva nevyhnutná).

Postup pri dočasnom vyradení vozidla:

 • prístup na Slovensko.sk s čipovým občianskym preukazom a kvalifikovaným elektronickým podpisom;
 • vyradenie vozidla zo strany orgánu policajného zboru dočasne z evidencie a zaslanie automatického oznámenie o vykonaní úkonu.

Súčasne sa umožňuje ponechať si osvedčenie o evidencii a následné opätovné zaradiť vozidlo do evidencie po odvolaní KS (ale pred uplynutím lehoty dočasného vyradenia).

Opätovné prihlásenie bude oslobodené od správneho poplatku vo výške 5,- eur. Znamená to, že v prípade takéhoto dočasného „krízového“ vyradenia nebude treba zaniesť na políciu osvedčenie o evidencii I. a II. časť, ani tabuľky s EČV, stačí auto opätovne elektronicky prihlásiť.

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Kategórie
Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania Úradné a súdne konania

Doklady a preukazy

Predĺženie platnosti rôznych dokladov a preukazov – občiansky, vodičský, doklady o pobyte cudzincov, zbrojné preukazy.

I. Občianske preukazy

Predĺženie platnosti občianskych preukazov (OP), ktorá uplynie počas KS:

 • od nadobudnutia účinnosti tohto zákona (9. apríl 2020) do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia 1 mesiaca od odvolania KS,
 • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania KS,
 • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania KS,
 • od 1. júla 2020 do odvolania KS, sa predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov od jej odvolania.

Neplynutie lehôt:

Pri osobách starších ako 15 rokov, ktorí žiadajú o nový OP z dôvodu skončenia jeho platnosti lehoty, kedy najskôr možno požiadať o nový OP, neplatia.

Doručovanie na adresu v rámci SR:

Doručuje sa prostredníctvom automatickej služby zriadenej na tento účel, pričom doručenie je oslobodené od správneho poplatku vo výške 3,- eur.

Obmedzenie prijímania žiadostí o vydanie OP:

MV SR môže obmedziť prijímanie žiadostí na vydanie OP, napr. neprijímaním žiadostí o vydanie OP z dôvodu neplatných alebo nesprávnych údajov či neprijímaním žiadostí o vydanie OP pre dieťa do 15 rokov.

II. Vodičské preukazy

Predĺženie platnosti dokladov na úseku cestnej premávky (napr. potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, dokladu o zdravotnej spôsobilosti, dokladu o psychickej spôsobilosti, vodičského preukazu), ktorá uplynula alebo uplynie počas KS:

 • od vyhlásenia KS do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia 1 mesiaca od odvolania KS,
 • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania KS,
 • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia 3 mesiacov od odvolania KS,
 • od 1. júla 2020 do odvolania KS sa predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov od jej odvolania.

Neplynutie lehôt:

Podľa opatrení neplynú lehoty povinné na preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti.

III. Doklady cudzincov a možnosť predĺženia pobytu

Predĺženie platnosti pobytu:

Všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí počas KS alebo do 1 mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do 2 mesiacov od skončenia KS.

Úprava časovej platnosti dokladov v konaní o udelení/obnovení pobytu:

Ak si žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu príde cudzinec podať po skončení nariadených opatrení, bude môcť policajný útvar akceptovať predkladané doklady aj v prípade, ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní, za podmienky, že nevycestoval z územia SR od skončenia KS do momentu podania žiadosti o pobyt.

Takisto platí, že do doby 180 dní od podania žiadosti o pobyt, v ktorej má daná osoba pricestovať a po ktorej pobyt zaniká, sa nezapočítava obdobie trvania KS‘

IV. Zbrojné preukazy

Predĺženie platnosti zbrojných preukazov a povolení na tomto úseku:

Pri uplynutí platnosti zbrojného preukazu počas KS sa predlžuje jeho platnosť v závislosti od okamihu, kedy jeho platnosť zanikla od 2 do 5 mesiacov, vrátane platnosti zbrojných preukazov, ktorým platnosť uplynie po odvolaní (nie pred vyhlásením) KS, aby pri žiadosti o nový preukaz dokázali dodržať lehotu 30 dní.

Predlžuje sa aj platnosť vybraných povolení o dobu trvania KS (napr. psychologický posudok o psychickej spôsobilosti).

Právny základ:

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19